REGMAR

Aquaticus Real Estate AB (publ) - Halvårsrapport Q2 2023

Väsentliga händelser under perioden

Den 21 april beslutade årsstämman att godkänna styrelsens förslag till utdelning som ska betalas ut under 2023, innebärandes att 4,0 kr/aktie ska delas ut i fyra lika stora delbetalningar om 1 kr/aktie och utdelningstillfälle. Total beslutad utdelning motsvarar 12 320 tkr och varje delbetalning blir 3 080 tkr. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades bli den 25 april 2023, 30 juni 2023, 29 september 2023 och 29 december 2023.

Under perioden har det första av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2023 betalats ut, där totalt 3 080 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

VD-kommentar till perioden

Aquaticus har fortsatt 2023 enligt förväntningar och det kan konstateras att koncernens resultat, kassaflöde och finansiella ställning är stabil i en utmanande marknad. Halvåret har präglats av kostnadskontroll, samarbeten med hyresgästen, externa leverantörer och parter för att kontinuerligt bibehålla bolagets ställning och tillgångarnas goda skick.

Som tidigare nämnts har fastigheten genomgått en miljöcertifiering enligt BREAAM International. 26 April 2023 certifierades fastigheten BREEAM In-Use på nivån Excellent. Arbetet med hållbarhet kommer att fortsätta för att se till att fastigheten fortsätter vara i framkant av de ständigt ökande kraven från marknad och samhälle.

Vidare har 2023 års utdelning beslutats på årsstämman som hölls den 21 april 2023. Den beslutade utdelningen blev 4,0 kr/aktie och var i enlighet med styrelsens förslag. Den minskade utdelningen från föregående år är en del av en försiktighetsstrategi för att ytterligare stärka koncernens position i en utmanande kostnads- och finansieringsmarknad.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL

2023

2022

2023

2022

belopp i tusentals kronor, om inget annat anges

Apr - jun

Apr - jun

Jan - jun

Jan - jun

Intäkter

12 238

11 173

24 537

22 012

Driftnetto

10 626

9 585

21 270

19 051

Förvaltningsresultat

7 094

6 050

14 110

11 804

Periodens resultat

5 445

4 849

10 615

9 107

Marknadsvärde fastigheter

780 000

792 000

780 000

792 000

Resultat per aktie, kr

1,77

1,57

3,45

2,96

Belåningsgrad, %

56,9

56,1

56,9

56,1

Räntetäckningsgrad, %

332,6

296,7

331,4

291,9

Långsiktigt substansvärde per aktie, kr

116,2

116,6

115,8

116,6

Information om MAR

Denna information är insiderinformation som Aquaticus Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta
 
Stefan Colldahl, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 070 43 28
[email protected]

För mer information gällande Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Aquaticus Real Estate

Webbplats
www.aquaticus.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AQUAT ISIN-kod SE0015244132

IR-Kontakt

Stefan Colldahl VD [email protected]