REGMAR

Delårsrapport Q1 2024

VD-kommentar till perioden

Aquaticus har påbörjat 2024 enligt förväntningar och det kan konstateras att koncernens resultat, kassaflöde och finansiella ställning är stabil i en utmanande marknad. Kvartalet har präglats av kostnadskontroll, samarbeten med hyresgästen, externa leverantörer och parter för att kontinuerligt bibehålla bolagets ställning och tillgångarnas goda skick.

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har det sista av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2023 betalats ut, där totalt 3 080 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL KONCERNEN 2024 2023
belopp i tusentals kronor, om inget annat anges  Jan - mar Jan - mar
Intäkter  13,217 12,299
Driftnetto  11,501 10,643
Förvaltningsresultat  8,218 7,016
Periodens resultat 6,618 5,169
Marknadsvärde fastigheter 748,000 780,000
Resultat per aktie, kr  2.15 1.68
Belåningsgrad, %  59.4 56.9
Räntetäckningsgrad, %  369.2 330.1
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 112.4 118.1

Denna information är sådan som Aquaticus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-23 17:19 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Colldahl, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
[email protected]

För mer information gällande Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Aquaticus Real Estate

Webbplats
www.aquaticus.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AQUAT ISIN-kod SE0015244132

IR-Kontakt

Stefan Colldahl VD [email protected]