REGMAR

Bokslutskommuniké 2023

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har det tredje av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2023 inträffat, där totalt 3 080 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

VD-kommentar till perioden

Aquaticus verksamhet har under 2023 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är fortsatt stark. Under perioden har bolaget fortsatt förberedelser för den planerade omfinansieringen i juni 2024. Den externa marknadsvärderingen av fastigheten per december 2023 uppgår till 748 000 tkr, vilket motsvarar -4% jämfört med föregående års värdering. Vid jämförelse mot det underliggande värdet fastigheten förvärvades

för om 740 000 tkr är värdet i stället +1%. Under kvartalet har de sista laddstolparna installerats och driftsatts i fastighetens garage (totala investeringen togs mot ett hyrestillägg) samt sedvanlig planerat och löpande underhåll utförts.

Utdelning

Bolaget har en stark finansiell ställning, stabila kassaflöden och en långsiktig utdelningspolicy. Styrelsen avser att föreslå 2024 års utdelningsnivå inför årstämman som planeras att hållas den 23 maj 2024. Styrelsen kommer då även att beakta den pågående omfinansieringsprocessen.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL

2023

2022

2023

2022

belopp i tusentals kronor, om inget annat anges

Okt - dec

Okt - dec

Jan - dec

Jan - dec

Intäkter

12 238

11 235

49 133

44 253

Driftnetto

10 077

9 387

41 880

37 744

Förvaltningsresultat

6 663

5 896

27 941

23 463

Periodens resultat

-20 319

-6 471

-3 976

6 684

Marknadsvärde fastigheter

748 000

780 000

748 000

780 000

Antal utestående aktier, st

3 080 000

3 080 000

3 080 000

3 080 000

Resultat per aktie, kr

-6,60

-2,10

-1,29

2,17

Avkastning på eget kapital, %

-6,07

-1,88

-1,17

1,91

Belåningsgrad, %

59,4

56,9

59,4

56,9

Räntetäckningsgrad, %

318,4

296,7

329,0

292,3

Soliditet, %

40,8

41,4

40,8

41,4

Skuldsättningskvot, ggr

3,2

3,0

3,3

2,9

Långsiktigt substansvärde per aktie, kr

110,1

115,8

110,1

115,8

Information om MAR

Denna information är insiderinformation som Aquaticus Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Stefan Colldahl, VD Aquaticus Real Estate AB (publ)

+46 72 070 4328

[email protected]

För mer information gällande Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen                             besök www.aquaticus.se  och www.spotlightstockmarket.com


Om Aquaticus Real Estate

Webbplats
www.aquaticus.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AQUAT ISIN-kod SE0015244132

IR-Kontakt

Stefan Colldahl VD [email protected]