REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2021-04-22 AAC Clyde Space AB (publ)
Vid extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) ("Bolaget") torsdag den 22 april 2021 klockan 09.30 genom poströstning fattades följande beslut:

· Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner mot betalning i apportegendom
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut fattat den 31 mars 2021 avseende emission av teckningsoptioner mot betalning i apportegendom villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Enligt beslutet får teckningsoptionerna endast tecknas av aktieägarna i Omnisys Instruments AB org. nr 556454-6686 ("Omnisys") med rätt och skyldighet för tecknarna att erlägga betalning för tecknande optioner genom tillskjutande av aktier i Omnisys såsom apportegendom. Emissionen omfattar högst 20 492 845 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Den kurs till vilken aktie ska tecknas vid utnyttjande av teckningsoption ska motsvara kvotvärdet för Bolagets aktier (för närvarande 0,04 kronor).

· Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut fattat den 31 mars 2021 avseende nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Genom beslutet kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 568 627,44 SEK genom emission av högst 39 215 686 nya aktier. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 2,55 SEK per aktie. Teckningskursen har bestämts av bolagets styrelse i samråd med dess finansiella rådgivare baserat på en book-building process bland institutionella investerare. Därav är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, de investerare som anmält intresse i book-building processen.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 9:35 CET.

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post [email protected], telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73