REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2023-11-01 AAC Clyde Space AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) ("Bolaget") onsdagen den 1 november 2023 klockan 13.00 fattades följande beslut:

Beslut om sammanläggning av aktier (innefattandes riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), ändring av bolagsordningen såvitt avser antalet aktier, samt sammanläggning av aktier)

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), ändring av bolagsordningen såvitt avser antalet aktier, samt sammanläggning av aktier enligt nedan. Genom stämmans beslut ska Bolagets aktiekapital kunna öka med högst 18 000 kronor genom emission av högst 450 000 aktier. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 0,04 kronor, vilket motsvarar aktiens kvotvärde. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Vator Securities AB. De nya aktierna är avsedda att tillskjutas till de aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med femtio (50).

För att möjliggöra sammanläggningen beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen såvitt avser antalet aktier. Enligt den nya bolagsordningen ska antalet aktier i Bolaget uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning av aktier varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att femtio (50) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space är specialiserade på småsatellitteknologi och -tjänster som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. Koncernens växande förmågor finns inom tre områden:

Space Data as a Service - levererar data från rymden direkt till kunder
Rymdprogram - nyckelfärdiga lösningar som ger kunder möjlighet att effektivisera sina rymdprogram
Rymdprodukter och komponenter - ett komplett utbud av standardsystem och skräddarsydda delsystem, komponenter och sensorer

AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73