Kallelse till extra bolagsstämma i ÅAC Microtec AB (publ)

Aktieägarna i ÅAC Microtec AB (publ), org.nr 556677-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 oktober 2019 klockan 13.00 att avhållas i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 752 37 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar 12.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 23 oktober 2019; samt
(ii) senast den 23 oktober 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till ÅAC Microtec AB, att: Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 oktober 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.aac-clyde.space. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

0. Öppnande av stämman;
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om ändring av bolagsordningen (innefattande ändring av företagsnamnet, gränserna för aktiekapital samt antal utestående aktier);
7. Avslutande av stämman.

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkten 6 i föreslagen dagordning.

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordningen (innefattande ändring av företagsnamnet, gränserna för aktiekapital samt antal utestående aktier)

Styrelsen har föreslagit att bolagets företagsnamn ska ändras från ÅAC Microtec AB till AAC Clyde Space AB genom en ändring av första paragrafen (1§) i bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 § Firma

Bolagets firma är ÅAC Microtec AB.
Bolaget är publikt (publ).

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är AAC Clyde Space AB.
Bolaget är publikt (publ).

Styrelsen har föreslagit att bolagets gränser för aktiekapitalet ska ändras genom en ändring av fjärde paragrafen (4§) i bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst
1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst
3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.

Styrelsen har föreslagit att bolagets gränser för antalet utestående aktier ska ändras genom en ändring av femte paragrafen (5§) i bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst
30 000 000 och högst 120 000 000.

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst
90 000 000 och högst 360 000 000.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkten 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 96 207 759 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 6 jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.aac-clyde.space. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

ÅAC Microtec AB (publ)

Uppsala i september 2019

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:

VD Luis Gomes [email protected]
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected] 

OM AAC Clyde Space
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post [email protected], telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73