Kallelse till extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB

Aktieägarna i AAC Clyde Space AB, org.nr 556677-0599 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 juni 2023 klockan 13.00 i Elite Hotel Academias lokaler på Suttungs gränd 6 i Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 15 juni 2023; och
 • senast måndagen den 19 juni 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till AAC Clyde Space AB, att: Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, Sverige eller via e-post till [email protected]

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 15 juni 2023, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast måndagen den 19 juni 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida https://www.aac-clyde.space. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna; och
 7. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Rolf Hallencreutz utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med nedan.

Antal aktier och aktiekapitalökning

Emissionen omfattar högst 122 886 606 nya aktier i Bolaget. Bolagets aktiekapital kommer att kunna öka med högst 4 915 464,24 kronor, vilket vid full teckning ger en total teckningslikvid om 73 731 963,60 kronor.

Rätt att teckna aktier

De som på avstämningsdagen den 29 juni 2023 är registrerade som innehavare av aktier i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret äger rätt att teckna aktier med företrädesrätt. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 juni 2023. Vardera aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande fördelningsgrunder:

 • I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 • I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält sig för teckning för och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och
 • I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat emissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Vid försäljning av teckningsrätt övergår företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.

Teckningskurs avseende aktier

Teckningskursen för en aktie ska uppgå till 0,60 kronor. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning och betalning avseende aktier

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under tidsperioden från och med den 3 juli 2023 till och med den 17 juli 2023.

Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom samtidig kontant betalning av emissionslikviden till ett av Bolaget anvisat konto under tidsperioden från och med den 3 juli 2023 till och med den 17 juli 2023.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild anmälningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på utskickad avräkningsnota.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Rätt till utdelning för nya aktier

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Handel med teckningsrätter kommer att ske under tiden från och med den 3 juli 2023 till och med den 12 juli 2023.

Handel i BTA (Betalda Tecknade Aktier) kommer att ske under tiden från och med den 3 juli 2023 till och med att aktierna har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 30.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslutet är giltigt endast om det godkänns av bolagsstämman i efterhand och därvid biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 204 811 010 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.aac-clyde.space. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_______

AAC Clyde Space AB
Uppsala i juni 2023
Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes [email protected]
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space är specialiserade på småsatellitteknologi och -tjänster som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. Koncernens växande förmågor finns inom tre områden:

Space Data as a Service - levererar data från rymden direkt till kunder
Rymdprogram - nyckelfärdiga lösningar som ger kunder möjlighet att effektivisera sina rymdprogram
Rymdprodukter och komponenter - ett komplett utbud av standardsystem och skräddarsydda delsystem, komponenter och sensorer

AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0009268154 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73