Kallelse till Årsstämma i ÅAC Microtec

Aktieägarna i ÅAC Microtec AB, org. nr 556677-0599, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 18 maj 2018, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 18 maj 2018. Anmälan kan göras per brev och ställas till ÅAC Microtec AB, Att. Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-mail till [email protected]. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav uppges, samt, i förekommande fall, antal biträden som ska delta vid bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier 
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 18 maj 2018, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud och fullmaktsformulär
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats http://investor.aacmicrotec.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 18 maj 2018.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut
  a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c. i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Inrättande av valberedning
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Aktieägarna Fouriertransform AB och RP Ventures AB föreslår att advokaten Jörgen S. Axelsson väljs som ordförande på stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning. Således föreslås ingen utdelning.

Beslut om antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelseledamöter och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10-12)
Bolagets största aktieägare har bildat en valberedning inför årsstämman 2018 bestående av följande ledamöter: Mateo Santurio, ordförande valberedningen, Rolf Hallencreutz, styrelsens ordförande, Åsa Knutsson, Rikard Östberg och Peter Nilsson. Valberedningens förslag på styrelse kommer att offentliggöras genom pressmeddelande i god tid före årsstämman.

Vidare föreslås att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att utse Leonard Daun till huvudansvarig revisor.

Slutligen föreslås att arvode ska utgå till med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till envar av styrelsens ledamöter, och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande instruktioner för utseende av valberedning.

Valberedningen i ÅAC ska bestå av de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget per den 31 augusti, samt styrelsens ordförande i Bolaget. Så länge bolagets hemvist är i Sverige ska också majoriteten (3/5) av ledamöterna i valberedningen vara skrivna i Sverige. Om ägare med rätt att utse ledamot till beredningen väljer att avstå, ska dennes rätt ges till den ägare som röstmässigt ligger direkt under. Bolagets styrelseordförande kallar till ett konstituerande valberedningsmöte. Om en ledamot representerar en aktieägare som har sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav i Bolaget och som inte längre är att anse som en av de fem största ägarna, kan valberedningen besluta att ledamoten ska avgå från valberedningen. Om valberedningen inte är fulltalig på grund av att en ledamot avgått och mer än tre månader återstår till nästa årsstämma, ska valberedningen erbjuda representationen till den nästa i turordning största ägaren i Bolaget. Valberedningen väljer sin ordförande.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och ledamöter i styrelsen, samt styrelsearvode till ordförande och övriga ledamöter. Om val av revisor för bolaget ska äga rum, ska valberedningen lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningen ska informera Bolaget om förslag av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvoden, revisor och revisorsarvoden i god tid så att informationen kan presenteras i kallelsen till årsstämman. Vidare ska valberedningen även samtidigt lämna en kort redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete.

Valberedningen ska fortlöpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete, och till årsstämman lämna förslag på ändringar som valberedningen bedömer lämpliga.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 13 743 825 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Särskild beslutsmajoritet 
Giltigt beslut enligt punkt 14 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 68 719 124 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, http://investor.aacmicrotec.com, senast från och med den 2 maj 2018 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

2018-04-25

Uppsala i april 2018

ÅAC Microtec AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

VD Alfonso Barreiro, [email protected]
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73