Delårsrapport för ÅAC Microtec AB (publ) januari - september 2018

Tredje kvartalet, juli - september 2018 (jämfört med juli - september 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,4 (2,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -13,8 (-5,2) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -17,9 (-6,4) MSEK. Avskrivningar av övriga vid förvärvet av Clyde Space identifierade immateriella tillgångar uppgick till 1,3 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till -17,9 (-6,4) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,20) SEK

Nio månader, januari - september 2018 (jämfört med januari - september 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,9 (11,0) MSEK. Clyde Space Ltd, som förvärvades 31 januari 2018, ingår i omsättning och resultat från och med februari, dvs med 8 månader under perioden januari till september
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -31,9 (-14,1) MSEK. Rörelse-resultatet är belastat med förvärvskostnader från förvärvet av Clyde Space om 8,8 MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -43,6 (-17,9) MSEK. Avskrivningar av övriga vid förvärvet av Clyde Space identifierade immateriella tillgångar uppgick till 3,6 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till -43,1 (-18,0) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,67 (-0,57) SEK

Upplysningar om väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018 

 • ÅAC går över till redovisning enligt IFRS. Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 blir ÅAC:s första delårsrapport som upprättas enligt IFRS. Jämförelsetal har räknats om sedan koncernens tidpunkt för övergång till IFRS den 1 januari 2017.
 • ÅAC vann ytterligare en uppföljningsorder om 1,4 MSEK från en japansk kund för leverans av den senaste generationens Sirius delsystem som denna gång uppgraderas med LEON3FT-mjukvaruprocessorn
 • ÅAC vann en order om 3,5 MSEK från kanadensiska Kepler Communications för leverans av en satellitplattform till deras Machine-to-Machine kommunikationslösning. Konstellationen är en föregångare till Keplers planerade GEN1-konstellation
 • ÅAC vann en order på ett kraftdelsystem om 5,2 MSEK för en helt ny rymdapplikation

Finansiell översikt koncernen

TKR jul-sep
2018
 jul-sep
2017
jan-sep
2018
jan-sep
2017
helår
2017
Rörelseresultat före avskrivningar -13 845   -5 219 -31 933  -14 126 -21 399
Rörelseresultat efter avskrivningar -17 946  -6 448  -43 556  -17 935  -27 251
Resultat efter skatt -17 877  -6 451  -43 136  -17 990  -27 320
Resultat per aktie
före och efter utspädning, SEK
-0,26  -0,20  -0,67  -0,57  -0,86
Soliditet, % 92%  82%  92%  82%  74%
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
-16 932  -5 840  -35 871  -15 525  -22 281
Periodens kassaflöde -18 069  -8 350  -16 509  -32 487  -40 577
Likvida medel 20 609  45 304  20 609  45 304  37 203

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 

 • ÅAC och Ball Aerospace tecknade ett Memorandum of Understanding (MOU) om att samarbeta kring nya möjligheter på marknaden för småsatelliter.
 • Avtal ingicks med Mauritius forskningsråd för levereras av en fullt integrerad 1U-satellit samt ett brett tjänsteprogram. Ordervärdet uppgår till 320 000 GBP (ca 3,8 MSEK) och ska levereras under 2019
 • Förberedelser inleddes för att ansöka om att flytta aktiens listning till huvudmarknaden på Nasdaq Stockholm. Det första steget blir att ansöka om en notering på Nasdaq First North Premier
 • En kommersiell kund la en order på Sirius-delsystem. Orderns värde uppgår till cirka 1 MSEK och ska levereras i december 2018

2018-11-22

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

VD Alfonso Barreiro, [email protected]
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl 08:30 den 22 novemberi 2018.

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73