Kommuniké från extra bolagsstämma i ÅAC Microtec

Vid extra bolagsstämma i ÅAC Microtec AB ("ÅAC" eller "Bolaget") den 29 januari 2018 fattades i huvudsak följande beslut:

  • Stämman beslutade att godkänna det föreslagna förvärvet av Clyde Space Limited ("Clyde") i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingick den 21 december 2017.
  • Stämman beslutade ändra bolagets bolagsordning. Ändringarna avsåg huvudsakligen ändrade gränser för aktiekapital och antal aktier.
  • Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om apportemission av aktier, vilket beslut fattades den 21 december 2017. Som en följd av godkännandet av styrelsens beslut kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 218 653,04 kronor genom emission av 30 466 326 aktier. De nya aktierna får endast tecknas av aktieägarna i Clyde med rätt och skyldighet för aktietecknare att erlägga betalning för tecknande aktier genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga sina aktier i Clyde. Apportegendomen ska tillskjutas samtidigt med teckning av de nya aktierna. I tillägg ska en köpeskilling om GBP 2 000 000 fördelas mellan säljarna.
  • Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier (riktad emission), vilket beslut fattades den 21 december 2017. Som en följd av godkännandet av styrelsens beslut kommer Bolagets aktiekapital att öka med 261 437,92 kronor genom emission av 6 535 948 aktier. Teckningskursen är SEK 7,65. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt har de nya aktierna tecknats av det begränsade antal svenska och internationella professionella och institutionella investerare som i förväg vidtalats av G&W Fondkommission. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat "accelerated book-building"-förfarande lett av G&W Fondkommission. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädeserätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt i omedelbar anslutning till offentliggörandet av förvärvet av Clyde.
  • Det beslutades att utse ytterligare en ledamot i styrelsen. William Whitehorn utsågs till sådan ledamot. Det beslutades att samma arvode skulle utgå för uppdraget som för övriga ordinarie ledamöter (proraterat för den återstående perioden) intill nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner enligt styrelsens förslag.

2018-01-29

FÖR MER INFORMATION:

Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

VD Alfonso Barreiro, [email protected]
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 15:15 CET.

OM ÅAC MICROTEC

ÅAC erbjuder satellitmarknaden elektronikprodukter för rymd (avionikprodukter) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. Specialistkompetens finns inom avancerad, robust och feltolerant elektronik för kritiska rymdtillämpningar. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer där fokus ligger på satelliter med vikt <150 kg.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73