REG

Kommuniké från årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2023-05-25 AAC Clyde Space AB (publ)
Vid årsstämman i AAC Clyde Space AB (publ) ("Bolaget") torsdagen den 25 maj 2023 klockan 13.00 fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Styrelse och revisorer samt arvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Rolf Hallencreutz (ordförande), Per Aniansson, Per Danielsson, Will Whitehorn och Anita Bernie samt nyval av Dino Lorenzini till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat. Ersättningen ska uppgå till 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna. Arvode till revisor för samma period ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ny bolagsordning varmed gränserna för aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§) ändras. Efter antagandet av ny bolagsordning ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor och antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen fram till nästa årsstämma att öka aktiekapitalet och antal aktier tillika röster med maximalt 20 procent av det nuvarande aktiekapitalet tillika antal röster och aktier genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För bemyndigandet gäller även de närmare villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för tre incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och, i förekommande fall, valberedningens förslag om emission av teckningsoptioner inom ramen för tre incitamentsprogram. Programmen riktar sig till anställda i Sverige (A), anställda utanför Sverige (B), och till styrelsen (C). Inom ramen för de tre incitamentsprogrammen emitteras totalt 4 096 050 teckningsoptioner till Bolaget för vidare överlåtelse till deltagarna inom respektive program. Varje teckningsoption medför rätt till nyteckning av en ny aktie i Bolaget. För teckningsoptionerna gäller de närmare villkor, bland annat angående teckningskurs och den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas, som framgår av de fullständiga förslagen.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space är specialiserade på småsatellitteknologi och -tjänster som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. Koncernens växande förmågor finns inom tre områden:

Space Data as a Service - levererar data från rymden direkt till kunder
Rymdprogram - nyckelfärdiga lösningar som ger kunder möjlighet att effektivisera sina rymdprogram
Rymdprodukter och komponenter - ett komplett utbud av standardsystem och skräddarsydda delsystem, komponenter och sensorer

AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73