Kallelse till Årsstämma i ÅAC Microtec AB (publ)

Aktieägarna i ÅAC Microtec AB (publ), org.nr 556677-0599, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 17 maj 2019; samt

(ii) senast fredagen den 17 maj 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till ÅAC Microtec AB, att: Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-post till [email protected]

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 17 maj 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.aacmicrotec.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

0. Öppnande av stämman;

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av dagordningen; 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;

12. Val av styrelseledamöter och revisor;

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

14. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning;

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet; och

16. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av styrelseordföranden i bolaget (dvs. Rolf Hallencreutz), Christer Jönsson (utsedd av Fouriertransform AB), Craig Clark (utsedd av sig själv), John Wardlaw (utsedd av Coralinn LLP) och Jan Petersen (utsedd av sig själv).

Efter ägarförändringar i bolaget har det skett sena ändringar i valberedningens sammansättning varmed Rikard Östberg (utsedd av RP Ventures AB) ersatts av Jan Petersen. Med anledning därav kommer valberedningens förslag till beslut enligt punkterna 1, 10-12, och 14 i föreslagen dagordning att offentliggöras genom pressmeddelande i god tid före årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 8, 13 och 15 i föreslagen dagordning.

Punkt 8. Disposition av bolagets förlust

Styrelsen föreslår att bolagets förlust balanseras i ny räkning. Således föreslås ingen utdelning för räkenskapsåret 2018.

Punkt 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med huvudsakligt innehåll enligt nedan.

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Rörlig ersättning ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet samt sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig ersättning ska motsvara maximalt 50 % av den fasta årslönen för verkställande direktören och maximalt 50 % av den fasta årslönen för övriga personer inom koncernledningen. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, om inte annat avtalats. Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning och kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 % av den fasta lönen i maximalt 12 månader, alltså ska fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner. Eventuell rätt till avgångsvederlag ska som huvudregel minska i situationer där ersättning under aktuell period erhålls från annan arbetsgivare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska uppsägningstiden normalt vara 6 månader för verkställande direktören och 3-6 månader för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens fullständiga förslag kommer hållas tillgängligt såsom anges under "Handlingar" nedan.

Punkt 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 20 % av aktiekapitalet och antalet aktier/röster i bolaget beräknat efter den föreslagna företrädesemission som beslutats på extra bolagsstämma den 8 maj 2019. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 15 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 68 719 829 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.aacmicrotec.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_______

Uppsala i april 2019

2019-04-18 ÅAC Microtec AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:

Vänligen besök: www.aacmicrotec.com  och www.clyde.space eller kontakta:
Tf VD Mats Thideman, [email protected]
styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected] 

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post [email protected], telefon 08-503 000 50, är bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73