REGMAR

Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - september 2020

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)

Tredje kvartalet, juli - september 2020 (jämfört med juli - september 2019)

· Nettoomsättningen steg till 27,3 (14,2) MSEK

· Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar, EBITDA, uppgick till -2,2 (-7,9) MSEK

· Rörelseresultatet efter avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till -4,9 (-11,0) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -4,9 (-11,1) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,12) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +3,8 (-7,4) MSEK

· Orderstocken uppgick till 159,4 (179,6) MSEK

Januari - september 2020 (jämfört med januari - september 2019)

· Nettoomsättningen steg till 69,7 (45,9) MSEK

· Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar, EBITDA, uppgick till -15,9 (-22,1) MSEK

· Rörelseresultatet efter avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till -24,4 (-31,8) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -24,9 (-32,2) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,40) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 (-16,0) MSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

· AAC Clyde Space vann två japanska order värda 360 000 EUR (ca 3,7 MSEK)

· AAC Clyde Space, Saab och ORBCOMM ska bygga nästa generations maritima kommunikation. Ordervärde 17 MSEK

· AAC Clyde Space aktie började handlas på amerikanska OTCQX

· Peter Anderson utnämndes till VP Business Development

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· AAC Clyde Space inledde ett 3-årigt projekt för att utveckla en innovativ konstellation av satelliter för 19,7 MEUR (ca. 202 MSEK) tillsammans med ESA och UK Space Agency

· AAC Clyde Space avtalade om att förvärva amerikanska SpaceQuest Ltd för motsvarande ca 75,6 MSEK. Förvärvet är villkorat av godkännande från kommittén för utländska investeringar i USA, CFIUS

· AAC Clyde Space förvärvade nederländska Hyperion Technologies BV för motsvarande 21,2 MSEK

· Styrelsen för AAC Clyde Space beslöt, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2020, om en riktad nyemission som tillförde AAC Clyde Space 52 MSEK före transaktionskostnader

· I samband med genomförandet av den riktade emissionen förmedlade Erik Penser Bank aktier i en blockaffär för totalt 28,5 MSEK. Säljare var Fouriertransform AB och Craig Clark. Fouriertransform AB har sedan tidigare meddelat att de långsiktigt ska avveckla samtliga sina innehav i enlighet med riksdagsbeslut från juni 2016

· En extra stämma den 5 november godkände förvärven och därmed sammanhörande nyemissioner

Kommentar av VD

Tredje kvartalet 2020 var hektiskt och framgångsrikt för AAC Clyde Space där vi fokuserade på att leverera projekt och aktivt förbereda vår framtid. Under hösten har vi vidtagit flera strategiska åtgärder som positionerar AAC Clyde Space för ett ledarskap på småsatellitmarknaden. Vårt mål är att drastiskt förändra ekonomin för rymdbaserade tjänster. Omvandlingen av AAC Clyde Space till ett företag som betjänar ett brett spektrum av företag utanför rymdindustrin med behov av affärskritiska data har nu börjat på allvar.

En viktig byggsten för denna strategi är det påbörjade projektet med European Space Agency (ESA) och UK Space Agency. Genom detta projekt kommer vi att utveckla nästa generation av Space as a Service (SaaS) erbjudanden med stöd av både rymdstyrelser och med våra partner inom industrin. Projektet, kallat xSPANCION, omfattar tillverkning av tio demonstrationssatelliter som lägger grunden för en konstellation med flera olika tillämpningar.

I takt med att SaaS-erbjudandet utvecklas och blir självfinansierat kommer vi att lägga till nya satelliter och ny funktionalitet i konstellationen för att utöka tjänsteutbudet. Vi kommer att ta in kunder tidigt i konstellations-projektet för att tillsammans definiera tjänsteutbudet och därigenom också finansiera vår del i projektet. Genom xSPANCION kommer AAC Clyde Space att designa och utveckla ett extremt skalbart och flexibelt system. Systemet kommer att tillgängliggöra tjänster från rymden, t ex kommunikation, väderprognoser och miljöövervakning, för företag och operatörer på ett mycket enklare och billigare sätt.

Vi har avtalat om att förvärva två framgångsrika och lönsamma rymdföretag, nederländska Hyperion och amerikanska SpaceQuest. Förvärven för oss väsentligt närmare våra strategiska mål. Förvärvet av Hyperion har slutförts medan förvärvet av SpaceQuest väntar på godkännande från amerikanska myndigheter.

Hyperion stärker vårt produktsortiment och våra satelliters konkurrenskraft med flera delsystem framförallt inom navigering av satelliter, system som vi tidigare behövt köpa in. Förvärvet motiverades också av att få tillgång till den avancerade och nya teknik som Hyperion har utvecklat inom laserkommunikation och framdrivning, teknik som öppnar nya framtida affärsmöjligheter. Genom att föra samman våra produktlinjer och distributionsnät räknar vi med att avsevärt öka försäljningen av delsystem och produkter.

Med SpaceQuest i koncernen får vi en tydlig närvaro i USA, världens största rymdmarknad. Det amerikanska företaget för med sig stor erfarenhet av att leverera tjänster från rymden och en egen flotta av satelliter och markstationer. Som del av koncernen kan de erbjuda ett större och mer attraktivt "space as a service"-erbjudande till amerikanska kunder.

Efter dessa offentliggöranden genomförde vi en övertecknad riktad emission om 52 MSEK före transaktionskostnader för att kunna stärka vårt Space as a Service-erbjudande och utveckla ny teknik.

Alla dessa strategiska initiativ tog inte fokus från vår vanliga verksamhet. Vi rapporterar ett rekordkvartal efter att ha nästan fördubblat intäkterna till 27,3 MSEK, och rapporterar en ökning av intäkterna under årets första nio månader på 52 procent till 69,7 MSEK. De ökade intäkterna ledde till mer än en halvering av vårt negativa EBITDA under kvartalet, vilket förde oss närmare målet om ett positiv EBITDA 2021 eller 2022. Även det operativa kassaflödet förbättrades väsentligt och var positivt under kvartalet. De åtgärder som vi har vidtagit för att hantera effekterna av pandemin har lyckats mildra de flesta negativa effekterna på verksamheten och har resulterat i att en stor del av förseningarna under andra kvartalet kunnat återhämtas.

Under sommaren vann vi flera nya viktiga projekt som lades till i orderstocken och i vissa fall introducerade nya lösningar i vår portfölj. Främst bland dessa är VDES-satelliten, där vi tillsammans med SAAB och Orbcomm bygger en innovativ mission för att demonstrera ett helt nytt sätt att kommunicera med fartyg världen över. Systemet möjliggör kontinuerlig övervakning av fartyg i realtid till en mycket låg kostnad. Ett sådant system kan bidra till den förväntade tillväxten för autonoma lastfartyg, en lösning som dramatiskt kan förändra hur vi använder haven.

Utöver detta startades handel av aktien på OTC QX-marknaden i USA och två satelliter, tillsammans med en mängd annan hårdvara, sköts upp med Vega-raketen i september för missioner över hela världen.

Ser vi till årets sista kvartal fortsätter vi att i dialog med befintliga och nya kunder utveckla våra många projekt och förbereder oss för leveranser av både hårdvara och data nästa år. Samtidigt börjar vi anpassa verksamheterna i de olika företagen i koncernen för att bygga ett mycket starkare och bättre företag. Året avslutas i högt tempo då våra skickliga och engagerade medarbetare ska leverera några mycket kapabla rymdsystem.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes [email protected]
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 08:30 CET.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post [email protected], telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73