Delårsrapport för ÅAC Microtec AB (publ) januari - juni 2019

Andra kvartalet, april - juni 2019 (jämfört med april - juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,7 (22,1) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,7 (-5,8) MSEK. EBITDA exklusive valutakursförluster uppgick till -5,2 (-5,8) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -10,8 (-10,0) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,0 (-10,0) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,15) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (-14,6) MSEK

Januari - juni 2019 (jämfört med januari - juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 31,7 (38,5) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -14,2 (-18,1) MSEK
  Föregående periods resultat inkluderar förvärvskostnader om 8,8 MSEK. EBITDA exklusive valutakursförluster och förvärvskostnader uppgick till -11,9 (-9,4) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -20,7 (-25,6) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -21,1 (-25,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 (-0,40) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 (-27,8 MSEK)

Upplysningar om väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Företrädesemissionen tillförde bolaget 82,5 MSEK före transaktionskostnader
 • Luis Gomes tillträdde som VD
 • Avtal ingick om att leverera data enligt "Space-as-a-service" konceptet till ORBCOMM Inc. Ordern representerar ett värde på ca 54 MSEK över 5 år
 • Order på Siriusavionik om ca 4,7 MSEK Loft Orbital Solutions Inc.
 • Delsystem driftsattes framgångsrikt på två japanska rymdmissioner
 • Brent Abbott lämnade som VD för AAC Microtec North America Inc. CSO Craig Clark utsågs till tf CEO för det amerikanska dotterbolaget
 • Årsstämman 2019 omvalde styrelseledamöterna Rolf Hallencreutz, Will Whitehorn, Per Aniansson och Per Danielsson. Rolf Hallencreutz omvaldes även till styrelsens ordförande. Anita Bernie valdes till ny styrelseledamot
 • Amerikanska York Space Systems genomförde en lyckad uppskjutning och driftsättning av sin första satellit. Satelliten innehåller omborddator, massminne och kraftsystem från AAC Clyde Space

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • I juli genomfördes årets fjärde lyckade uppskjutning av en satellit från AAC Clyde Space då NSLSat-1 sköts upp från Vostochny Cosmodrome i Ryssland 

Kommentar av VD

På rätt väg, med några utmaningar

Det har nu gått tre månader sedan jag kom till ÅAC Microtec AB och fick förmånen att leda företaget. På plats fann jag ett team av extremt kunniga, motiverade och hängivna människor som levererade resultat med en smittsam entusiasm som jag tycker är spännande. Vi är ett företag i framkant av "new space"-sektorn som levererar banbrytande projekt som kommer bidra till att förändra världen.

Som de flesta företag har vi också en del utmaningar. Det gångna kvartalet satte ljuset på några av dem: våra intäkter är lägre än vi siktat på och kostnaderna i vissa projekt har ökat. Den lägre omsättningen förklaras främst av att starten av nya projekt försenats på grund av att rekryteringen av personal har dragit ut på tiden samtidigt som vissa pågående projekt har tagit längre tid än väntat att slutföra.

Orderingången var god under kvartalet och förgylldes av avtalet med ORBCOMM för vårt "satellit as a service"-koncept. Försäljningsprocesserna är fortsatt långa vilket är vanligt i ännu ej fullt utvecklade tillväxtbranscher. Det är tålamodsprövande, men också skönt att kunna konstatera att vi har en sund och växande pipeline med potentiella kunder.

Vi levererade två satelliter till omloppsbana under kvartalet, däribland vår första 6U-satellit, och vi fortsatte samtidigt att driva flera stora projekt mot leverans senare i år och i början av 2020. Vi levererade även två Sirius delsystem och kraftsystem till omloppsbana, och bygger därmed på "flight heritage" för denna familj av standardiserade delsystem för små satelliter.

Vi fortsatte att adressera ett par interna utmaningar: Vi har nu anställt elva nya kollegor som successivt under kvartalet kommer att ansluta till teamet i Glasgow för att där fylla vakanser och tillföra ny kompetens till teamet. Vår leveransförmåga fortsatte att förbättras som ett resultat av att vår COO implementerat en bättre hantering av våra leveransprocesser. För att förbereda bolaget till nästa nivå där volymerna är större, förstärker vi logistikfunktionen, kvalitetssäkringen och leveranskapaciteten.

Vi passerade ytterligare en milstolpe under kvartalet med den framgångsrika kapitalanskaffningen som inbringade 82,5 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nyemissionen under ledning av vår CFO, övertecknades kraftigt vilket visar att investerare känner tilltro till ÅAC Microtecs framtid och ser vår tillväxtpotential.

Genom att föra samman vår bakgrund från ÅAC Microtec i Uppsala med det starka varumärke och avtryck i rymden som Clyde Space skapat, beslutade vi att bedriva verksamheten under namnet AAC Clyde Space och introducerade en ny grafisk form och webbplats. Den nya brandingen presenterades inför Small Satellite Conference i Logan, Utah som ägde rum i början av augusti. Konferensen visade återigen upp styrkan och dynamiken i småsatellitsektorn och den avgörande roll som AAC Clyde Space spelar i den.

Riktar vi blicken mot innevarande kvartal avser jag att fortsätta att förverkliga den plan som jag lade när jag tog över i maj: att säkerställa att vi levererar på våra åtaganden och arbeta med våra leveransteam för att framgångsrikt nå 100 procents punktlighet i leveranser; fokusera på att vinna nyckelkontakt för vår plattformsverksamhet och se till att delsystemverksamheten förblir stark och breddar sin kundbas. Dessutom ska vi fortsätta att förbättra vår verksamhet och öka effektiviteten genom att införa en ny produktpolicy som syftar till att rationalisera våra produktfamiljer. Samtidigt ska vi fortsätta att utveckla vår teknik och har tagit fram robusta planer för nästa generations flygelektronik. Kapitalanskaffningen möjliggör för oss att förverkliga dessa planer och underlättar också vår expansion.

Jag ser fram emot att fortsätta arbeta hårt tillsammans med teamet för att förverkliga våra ambitiösa planer och uppfylla aktieägarnas förväntningar.

Luis Gomes
VD

2019-08-22  

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:

VD Luis Gomes [email protected]
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:30 CET. 

OM AAC Clyde Space
AAC Clyde Space-gruppen Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner

ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Stockholm. Erik Penser Bank AB, e-post [email protected], telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73