Delårsrapport för ÅAC Microtec januari - juni 2017

Fortsatt hög intensitet i affärsdiskussionerna. Satellitmarknad i snabb förändring skapar intresse för ÅAC:s kommersiella produkterbjudande

Andra kvartalet 2017 

  • Nettoomsättningen uppgick till 5,0 (6,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,1 (-4,9) MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,19 (-0,76) SEK
  • Ökning av aktiekapital genom utnyttjande av teckningsoptioner

Januari - juni 2017 

  • Nettoomsättningen uppgick till 8,8 (13,9) MSEK. Omsättningen för jämförelseperioden inkluderar en engångseffekt i den successiva vinstavräkningen på + 2,5 MSEK till följd av en utökad order i ett pågående projekt
  • Rörelseresultatet uppgick till -11,5 (-8,1) MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,36 (-1,26) SEK

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång 

  • ÅAC Microtec utser ny Verkställande Direktör
  • ÅAC erhåller stöd från Rymdstyrelsen om 1,4 MSEK för vidareutveckling av den patentsökta Bluestone teknologin
  • ÅAC och Bright Ascension Ltd lanserar gemensamt produkterbjudande

Rapporten i sin helhet bifogas.

2017-08-24

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected], +46 70 964 21 60
Tf VD Mats Thideman, [email protected], +46 70 556 09 73

Informationen i denna rapport är sådan som ÅAC ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnas för offentliggörande på bolagets hemsida samt genom pressmeddelande som publicerades den 24 augusti 2017 kl. 08:30.

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer. Fokus ligger på mikrosatelliter (satellitvikt <150 kg). ÅAC:s tekniska kompetens finns inom avancerad och robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73