Delårsrapport för ÅAC Microtec AB (publ) januari - mars 2019

GENOMBROTT FÖR SPACE-AS-A-SERVICE

Första kvartalet, januari - mars 2019 (jämfört med januari - mars 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (16,4) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,5 (-12,2) MSEK. Föregående periods resultat inkluderar förvärvskostnader om 8,8 MSEK.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -9,9 (-15,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgår till -10,1 (-15,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,27) SEK

Upplysningar om väsentliga händelser under första kvartalet 2019 

 • ÅAC vann order på Siriusavionik från den japanska marknaden på totalt 4 MSEK
 • Alfonso Barreiro lämnade VD-posten i ÅAC och Mats Thideman utsågs till tf VD
 • ÅACs dotterbolag Clyde Space vann satellit- och uppskjutningsorder från KP Labs om totalt 11,1 MSEK
 • ÅAC erhöll order för ny mjukvara om 2,1 MSEK från Institutet för rymdfysik
 • ÅACs dotterbolag Clyde Space erhöll order om 2,5 MSEK från Satellite Applications Catapult för uppgradering av satellit
 • ÅACs aktie godkändes för handel på Nasdaq First North Premier
 • Luis Gomes utsågs till ny VD för ÅAC Microtec och tillträder i maj 2019

Finansiell översikt koncernen

TKR jan-mar
2019
jan-mar
2018
helår
2018
Rörelseresultat före avskrivningar -6 481 -12 249 -28 481
Rörelseresultat efter avskrivningar -9 932 -15 636 -43 265
Resultat efter skatt -10 081 -15 282 -42 681
Resultat per aktie före och
efter utspädning, SEK
-0,15 -0,27 -0,65
Soliditet, % 88% 91% 88%
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
-5 069 -13 105 -48 610
Periodens kassaflöde -2 115 16 409 -24 986
Likvida medel 10 122 53 617 12 237

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • ÅAC s dotterbolag Clyde Space ingick avtal att leverera data enligt "Space-as-a-service" konceptet till ORBCOMM Inc. Ordern representerar ett värde på ca 54 MSEK över 5 år
 • Styrelsen i ÅAC föreslår en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs ÅAC ca 82,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 82 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Styrelsens förslag behandlas vid extra bolagsstämma den 8 maj 2019
 • Brent Abbot lämnade posten som CEO AAC Microtec North America Inc., ett dotterbolag till ÅAC Microtec. CSO Craig Clark utsågs till tf CEO

2019-05-08

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:
Tf VD Mats Thideman, [email protected]
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08:50 CEST. 

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post [email protected], telefon 08-503 000 50, är bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73