REG

Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - mars 2021

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)

Första kvartalet, januari - mars 2021 (jämfört med januari - mars 2020)

· Nettoomsättningen steg med 55 procent till 36,8 (23,8) MSEK

· Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar EBITDA, förbättrades med 92 procent och uppgick till -0,5 (-6,2) MSEK.

· Rörelseresultatet efter avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar förbättrades med 52 procent och uppgick till -4,4 (-9,1) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -4,0 (-9,5) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,10) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,8 (-6,2) MSEK då det påverkades av upparbetade ej fakturerade intäkter i pågående projekt, skattefordringar och fordringar på anslag från Scottish Enterprise avseende pågående utvecklingsprojekt

· Orderstocken uppgick till 142 (183) MSEK. Per sista april 2021 uppgick orderstocken efter förvärvet av Omnisys Instruments AB till 260 MSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

· AAC Clyde Space AB förändrade sin ledningsstruktur för att öka sin anpassningsförmåga och underlätta fortsatt tillväxt. En decentraliserad ledningsstruktur har införts med försäljning och strategi i koncernledningen och lokal styrning av verksamheten i varje land

· OHB Sweden utsåg AAC Clyde Space som tilltänkt leverantör av avioniksystem till ESAs "Arctic Weather Satellite"

· AAC Clyde Space tilldelades ett kontrakt av det kanadensiska jordobservationsföretaget Wyvern Inc. för att säkra uppskjutningen av tre satelliter i omloppsbana under 2022. Kontraktet föregår ett planerat Space Data as a Service-avtal mellan parterna avseende leverans av hyperspektral data som förväntas slutas under Q2, 2021

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· AAC Clyde Space förvärvade 100 procent av aktierna i svenska Omnisys Instruments AB. Bolaget konsolideras i räkenskaperna från och med 30 april 2021. Genom förvärvet ökade koncernens orderstock till 260 MSEK vid utgången av april 2021

· AAC Clyde Space genomförde en riktad nyemission om 100 MSEK

Kommentar av VD

Det har varit en hektisk start på året med den utveckling vi haft under de senaste 12 månaderna, något som fortsätter driva tillväxten.

Även om pandemin utgör en ständig utmaning för människor och företag över hela världen har vi fått en rivstart på verksamheten 2021. Med en tydlig strategi och ambition ska vi bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och tjänster från rymden.

Vårt starka resultat för första kvartalet visar att vi är på rätt väg till att vara lönsamma 2022. EBITDA förbättrades med 92 procent jämfört med första kvartalet 2020 och nettoomsättningen ökade med 55% jämfört med samma period till 36,8 MSEK.

Med stöd från våra aktieägare fortsätter vi med strategiska förvärv för att utöka våra erbjudanden och accelerera vår tillväxt. I förvärvet av Omnisys i april erhöll vi fick 28 års erfarenhet i att utveckla lönsam, högpresterande elektronikhårdvara, inklusive atmosfäriska sensorer i världsklass. Detta tar vårt Space Data as a Service-erbjudande till nya nivåer där vi kan bygga konstellationer som levererar ny typ av data med hög frekvens och kvalitet till våra kunder. Med Omnisys förvärvet uppgår koncernens orderstock till 260,4 miljoner kronor i slutet av april, ett kvitto på styrkan i vår nuvarande strategi. En utveckling som stärker vårt mål på intäkter om 500 miljoner kronor 2024.

Kombinationen av kubsatelliter från AAC Clyde Space och sensorer från Omnisys kommer revolutionera kvalitén på väderprognoser till gagn för ett brett spektrum av applikationer: jordbrukare som vill optimera skörden, säkrare sjöfart, minimerande av effekter av orkaner ... och givetvis för vårt dagliga liv.

Noggranna väderprognoser kommer att bli allt viktigare då klimatförändringarna medför osäkra väderfenomen. Jag är mycket glad över att vår koncern valts att stödja ESA:s rymdmission Arctic Weather Satellite (AWS), vilken syftar till att öka vår förståelse av miljön på jorden. AWS är en prototypsatellit som föregår en planerad konstellation av satelliter. Missionen syftar till att förbättra väderprognoser, särskilt över den arktiska regionen. AWS-satelliterna kommer att ge viktiga och kompletterande data som ligger utanför möjligheterna hos de större geostationära satelliter som används idag.

Förutom att utöka våra förmågor genom förvärvet av Omnisys, var det nu rätt tid att uppdatera vår ledningsstruktur för att öka vår anpassningsförmåga och underlätta tillväxt. Den nya strukturen innebär en decentraliserad ledningsstruktur med lokal styrning av verksamheten i varje land. Försäljnings och strategifrågor hanteras av koncernledningen.

I slutet av sommaren kommer vi presentera en plan som beskriver vårt åtagande att stärka vårt erbjudande inom lönsamma och kommersiella miljöapplikationer. Under tiden kommer våra team att fokusera på kritiska leveranser och säkerställa uppskjutningar av satelliter, integration av våra senaste förvärv och stärka vår orderstock. Med vårt intensiva arbete och med våra nya förvärv utlovar vi en framtid med nya förbättrade småsatelliter för en bättre förståelse av vår planet och effektivare användning av dess resurser.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes [email protected]
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 08:30 CEST.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC CLYDE SPACE

AAC Clyde Space är specialiserade på småsatellitteknologi och -tjänster som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. Koncernens växande förmågor finns inom tre områden:

Space Data as a Service - levererar data från rymden direkt till kunder
Rymdmissioner - nyckelfärdiga lösningar som ger kunder möjlighet att effektivisera sina rymdmissioner
Rymdprodukter och komponenter - ett komplett utbud av standardsystem och skräddarsydda delsystem, komponenter och sensorer

AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post [email protected], telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73