Bokslutskommuniké för ÅAC Microtec AB (publ) januari - december 2018

ÅAC VISAR POSITIVT EBITDA FÖR FJÄRDE KVARTALET 2018 OCH ÖVERTRÄFFAR OMSÄTTNINGSPROGNOS FÖR HELÅRET

Fjärde kvartalet, oktober - december 2018 (jämfört med oktober - december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 29,0 (2,2) MSEK, inklusive royalty på 4,1 MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 3,4 (-7,3) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 0,3 (-9,3) MSEK. Avskrivningar av övriga vid förvärvet av Clyde Space identifierade immateriella tillgångar uppgick till 1,3 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till 0,4 (-9,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,01 (-0,29) SEK

Helåret 2018 (jämfört med helåret 2017)

 • Totala intäkterna överträffade prognosen med 2,7 MSEK och uppgår till 87,7 MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 77,9 (13,3) MSEK. Clyde Space Ltd, som förvärvades 30 januari 2018, ingår i omsättning och resultat från och med februari, dvs med 11 månader under perioden januari till december
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -28,5 (-21,4) MSEK. Rörelse-resultatet är belastat med förvärvskostnader från förvärvet av Clyde Space om 8,8 MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -43,3 (-27,2) MSEK. Avskrivningar av övriga vid förvärvet av Clyde Space identifierade immateriella tillgångar uppgick till 4,9 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till -42,6 (-27,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,65 (-0,86) SEK

Upplysningar om väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • ÅAC ingick ett avtal med Mauritius forskningsråd, Mauritius Research Council för leverans av en fullt integrerad 1U-satellit samt ett brett tjänsteprogram. Ordervärdet uppgår till 320 000 GBP (ca 3,8 MSEK)
 • ÅAC:s dotterbolag Clyde Space tilldelades ett anslag ("SMART Research and Development Grant") från Scottish Enterprise för att vidareutveckla markstationstjänsterna i Glasgow om 170 kGBP (ca 2 MSEK)
 • ÅAC och Ball Aerospace tecknade ett Memorandum of Understanding (MOU) om att samarbeta kring nya möjligheter på marknaden för småsatelliter
 • ÅAC levererade andra 3U satelliten till Kepler Communications
 • ÅAC bekräftade lyckade uppskjutningar av Seahawk- och DaVinci-satelliterna
 • ÅAC vann order om ca 1 MSEK från ny kommersiell kund med kort leveranstid

Finansiell översikt koncernen

  okt-dec okt-dec helår helår
TKR 2018 2017 2018 2017
Rörelseresultat före avskrivningar 3 452 -7 273 -28 481 -21 399
Rörelseresultat efter avskrivningar 291 -9 316 -43 265 -27 251
Resultat efter skatt 455 -9 330 -42 681 -27 320
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,01 -0,29 -0,65 -0,86
Soliditet, % 93% 74% 93% 74%
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 015 -6 756 -39 886 -24 975
Periodens kassaflöde -8 508 -8 090 -25 017 -40 577
Likvida medel 12 237 37 203 12 237 37 203

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • VD Alfonso Barreiro lämnar VD-posten i rymdföretaget ÅAC Microtec. CFO och vice VD Mats Thideman utses till tf VD och bildar tillsammans med CSO Craig Clark ett executive team som ska leda bolaget fram till att en ny VD är på plats. Styrelsen inleder omgående rekryteringen av en ny VD
 • ÅAC har erhållit fyra nya order på totalt 4 MSEK för Siriusavionik och kraftprodukter från befintliga och nya kunder i Japan

2019-02-21

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]

Informationen i denna rapport är sådan som ÅAC ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnas för offentliggörande på bolagets hemsida samt genom pressmeddelande som publicerades den 21 november 2019 kl. 08:30.

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, e-post [email protected], telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73