ÅAC Microtec ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

Svenska ÅAC Microtec AB (publ) ("ÅAC"), en utvecklare av högteknologikomponenter i världsklass till små satelliter, har beslutat att ansöka om en notering på Nasdaq First North. I samband med noteringen genomförs en nyemission till institutionella investerare och allmänheten i Sverige på 120 miljoner kronor.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

Prospekt finns att ladda ner via www.aacmicrotec.com, www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se eller kan beställas i tryckt format från G&W Fondkommission på [email protected] eller per telefon på 08/503 000 50.

OM ÅAC OCH ERBJUDANDET 
ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer. Fokus ligger på mikrosatelliter (satellitvikt <150 kg). ÅAC:s tekniska kompetens finns inom avancerad och robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar. ÅAC knoppades av från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet 2005. Statliga Fouriertransform är huvudägare.

Marknaden för små satelliter spås, av bl.a. analyshuset Euroconsult, en mycket kraftig tillväxt kommande år. Kostnadsminskningar med små satelliter ger helt nya möjligheter för kommersiella satellitbaserade tjänster.

Marknaden för små satelliter står inför en mycket spännande utveckling där den kommersiella efterfrågan på satellitdata ökar snabbt. Rymden håller på att avdramatiseras och satelliter utgör en växande del av vår infrastruktur. säger Mikael Andersson, VD för ÅAC.

Vi kommer att se en mängd nya tjänster lanseras, kopplade till exempelvis jordobservation och kommunikation. ÅAC har många prestigefyllda referensprojekt, en nyutvecklad satellitplattform och hög teknisk kompetens. Vi befinner oss i en idealisk position när de kommersiella satelliterna blir mindre i storlek, samtidigt som kraven på kvalitet ökar, fortsätter Mikael Andersson.

Emissionsvolymen uppgår till maximalt 120 MSEK. Emissionsbeloppet är säkerställt upp till ca 100 miljoner kronor dels genom teckningsförbindelser från huvudägaren Fouriertransform samt ett konsortium av större nytillkommande investerare om totalt c:a 93 miljoner kronor och genom en teckningsgaranti om 7 miljoner kronor från Fouriertransform.

Nettoemissionslikviden kommer att användas för att intensifiera försäljnings- och marknadsåtgärder, fortsatt teknikutveckling, samt till att finansiera ÅAC:s rörelsekapitalbehov och förstärka balansräkningen i syfte att accelerera den planerade expansionen.

Första dag för handel planeras till den 21 december 2016 förutsatt att ÅAC godkänns av First North för upptagande till handel, vilket bl a innebär att spridningskravet ska uppfyllas. Teckningstiden pågår mellan 16 november och 2 december 2016.

RÅDGIVARE
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende svensk rätt till ÅAC i samband med erbjudandet.

2016-11-14

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected], +46 70 964 21 60
VD Mikael Andersson, [email protected], +46 70 515 26 00

VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73