Zhoda Investments genomför företrädesemission för fortsatta investeringar

 Zhoda Investments ("Zhoda") har utvecklats väl sedan bolaget antog den nya verksamhetsinriktningen för cirka ett och ett halvt år sedan. En ekologisk vinverksamhet har etablerats i Dalmatien. Oljeverksamheten i Ukraina har fått en långsiktig bas genom förlängningen på 20 år av den licens som ger rätt att utvinna olja. Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 14 miljoner kronor. För att kunna utveckla befintliga innehav vidare och ha en beredskap för tilläggsinvesteringar har styrelsen beslutat genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar på 9,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 48% av emission som maximalt kan uppgå till 20,9 miljoner kronor.

- Zhoda har positivt momentum i verksamheten och vi har mycket spännande framför oss. Vår första investering i en ekologisk vingård i Dalmatien har utvecklats väl och vi har genomfört förändringar för att utveckla bolaget från ett lokalt familjeföretag till en professionell och marknadsdriven producent av kvalitetsviner med lokala druvor. Förlängningen av oljelicensen i Ukraina var en viktig milstolpe och genom etablering av nya säljkanaler har vi minskat de operationella riskerna och kraftigt förbättrat kassaflödena. Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ger oss finansiell styrka att skapa nya betydande värden. Jag ser fram emot att få berätta mer om bolagets strategi och aktiviteter på kommande investerarträffar, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Emissionens huvudsakliga villkor

Vid årsstämma i Zhoda Investments den 14 juni 2017 beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. På basis av detta bemyndigande har styrelsen fattat beslut om nyemission med följande huvudsakliga villkor:

  • Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare och kan inbringa maximalt cirka 20,9 miljoner kronor
  • För varje innehavd A- och/eller B-aktie erhåller aktieägarna teckningsrätter som ger rätt att teckna 2 A-aktier respektive 2 B-aktier
  • Teckningskursen för såväl A- som B-aktie uppgår till 0,08 kronor per aktie
  • Teckningsperioden pågår från och med den 17 maj 2018 till och med den 1 juni 2018, med avstämningsdag den 15 maj 2018
  • Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 7 000 000 kronor, från 3 500 000 kronor till 10 500 000 kronor. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 261 257 458 stycken, från 130 628 729 aktier till 391 886 187 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 66,7 procent av samtliga utestående aktier efter emissionen. Före emissionen har bolaget 5 333 300 A-aktier med 10 röster per aktie och 125 295 429 B-aktier med en röst per aktie
  • Zhoda Investments styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar, vilket motsvarar cirka 9,9 miljoner kronor, motsvarande 48% av det totala emissionsbeloppet

Värdering och ny handelsplattform för aktien

Värderingen i emissionen är lägre än rörelseresultatet 2017 och väsentligt lägre än eget kapital.

  • I emissionen uppgår teckningskursen per aktie till 0,08 kronor, vilket ger en värdering på företaget före emissionen på cirka 10,4 miljoner kronor
  • Under 2017 uppgick rörelseresultatet per aktie till 0,11 kronor och rörelseresultat till 14,1 miljoner kronor
  • Eget kapital hänförligt till Zhodas aktieägare per 31 december 2017 uppgick till 0,49 kronor per aktie och eget kapital till 64,5 miljoner kronor

Efter genomförd emission kommer bolaget att ansöka om handel i aktien på beQuoteds OTC-lista.

Framtida utveckling och emissionslikvidens användning

Zhoda Investments styrelse och ledning ser goda möjligheter att skapa nya betydande värden genom sina två innehav. I Ukraina strävar bolaget efter att utveckla fältet med ny teknik för att i högre takt utvinna bolagets 8 miljoner bevisade och sannolika fat olja i reserver. Denna verksamhet bedöms nå ett läge under 2018 där det kommer att kunna lämna utdelningar till Zhoda. Medlen från emissionen kommer främst att användas i vinverksamheten för att ta steg mot bolagets vision om 1 miljon flaskor premiumviner per år. År 2017 producerade bolaget 100 000 flaskor. Bolaget avser investera i ett nytt vineri på den ekologiska vingården i Sibenik. Zhoda har anlitat Kroatiens ledande vinarkitekt för att ta fram ritningar på ett vineri som kommer att ge utmärkta förutsättningar för att öka såväl kapacitet och kvalitet på de röda vinerna från den lokala druvan babic, men även bli en viktig komponent i varumärket Testament och en plats för turism och gårdsförsäljning av viner och upplevelser till högra marginaler. På den dalmatinska ön Korcula där Zhoda nyligen genomfört en tilläggsinvestering kommer bolaget att på ett kostnadseffektivt sett bygga upp en framställning av vita viner på druvan posip. Utöver investeringarna kommer emissionen att finansiera det rörelsekapitalbehov som är förknippat med en expanderande verksamhet samt ge en viss beredskap för tilläggsinvesteringar.

Informationsmemorandum och investerarmöten

Ett informationsmemorandum som beskriver emissionen och verksamheten kommer att publiceras genom pressmeddelande och på bolagets hemsida i samband med att teckningsperioden inleds.

Zhodas vd Robert Karlsson kommer även att ge företagspresentationer i samband med emissionen och datum för dessa kommer också att offentliggöras.

Den 4 maj 2018 publicerade Zhoda sin årsredovisning för 2017. Den finns tillgänglig för nedladdning från hemsidan www.zhodainvestments.com.

Stockholm, 7 maj 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Zhoda äger en dalmatinsk vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524