Uppdatering kring Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina

Zhoda Investments ("Zhoda") äger via dotterbolag 45% av licensinnehavaren och operatören av oljefältet Lelyaki i närheten av Poltava i Ukraina, och lämnar härmed en verksamhetsuppdatering.

- Under 2017 har vi tagit flera viktiga steg i utvecklingen av vår oljeverksamhet. Det är mycket glädjande att licensen förlängts på 20 år, att produktionen är återupptagen och att oljefältoperatören erhållit betalningar från försäljning av olja på totalt 31 miljoner kronor under 2017. Vid dagens oljepris har oljeverksamheten en god lönsamhet och vi räknar med att kunna återuppta utdelningar från oljeverksamheten till moderbolaget under 2018, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Under våren 2017 förlängdes licensen att utvinna olja och gas på Lelyaki-fältet på 20 år, något som skapar långsiktiga förutsättningar för en lönsam oljeproduktion. Produktionen under året uppgick till cirka 50 000 fat. Vid utgången av året uppgick produktionen till cirka 300 fat per dag. Bolaget räknar med att kunna öka den dagliga produktion under 2018 genom ett arbetsprogram på de brunnar som varit i produktion de senaste åren.

Operatören har under 2017 erhållit totalt cirka 31 miljoner kronor från oljeförsäljning, varav 21 miljoner för olja såld under 2017 och cirka 10 miljoner kronor för olja såld i tidigare perioder. Som tidigare kommunicerats har bolaget valt att i första hand stärka balansräkningen vilket innebär att erhållna medel främst använts för en reglering av rörelseskulder från tidigare perioder.

Givet en fortsatt stabil produktion och försäljning av olja räknar Zhoda med att under 2018 kunna återuppta utdelningarna från oljeverksamheten. Under 2017 sänktes produktionsskatten på olja från 45% till 29% av oljepriset, något som väsentligt ökat lönsamheten. Vid nuvarande oljepris och efter genomförande av det planerade arbetsprogrammet kan Zhodas andel av operatörens resultat efter skatt komma uppgå till över 20 miljoner kronor på årsbasis.

Under 2018 prioriterar Zhoda och dess partner följande aktiviteter för oljeverksamheten:

  • Genomföra ett arbetsprogram för att i första hand öka dagsproduktionen med upp till 15%
  • Ta fram en långsiktig utvecklingsplan för att med modern beprövad teknik höja den långsiktiga produktionen ytterligare
  • Implementera en försäljningsstrategi för att förkorta ledtiden mellan produktion och erhållna betalningar
  • Färdigställa stärkandet av balansräkningen genom reglering av kundfordringar och full betalning av rörelseskulder från tidigare perioder
  • Återuppta utdelningsströmmar till moderbolaget Zhoda Investments

Samtliga belopp ovan avser Zhodas fyrtiofem-procentiga ägarandel i operatören av oljefältet.

Stockholm, 23 februari 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Zhoda innehar åttio procent i en dalmatinsk vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med lokala druvor. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524