REGMAR

Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments

Vid årsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna i huvudsak följande beslut.

  • Fastställelse av årsredovisningen
  • Fastställelse att vinstutdelning för räkenskapsåret inte ska lämnas
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören
  • Omval av styrelseledamöterna Björn Bringes, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard. Till styrelsens ordförande valdes Björn Bringes
  • Omval av det auktoriserade revisionsbolaget WeAudit Sweden AB med huvudansvarig revisor Mikael Köver
  • Att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning

 

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.zhodainvestments.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB

+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar - Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524