Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments

Tidigare idag hölls årsstämma i Zhoda Investments AB varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

- Fastställelse av årsredovisningen och att vinstutdelning för räkenskapsåret inte ska lämnas
- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören
- Omval av styrelseledamöterna Björn Lindström, Simon Escott, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard. Till styrelsens ordförande valdes Björn Lindström
- Omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB
- Att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 250 000 SEK. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning
- Att ändra gränserna för aktier och kapital i bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag
- Att bevilja ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission i enlighet med styrelsens förslag

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.zhodainvestments.com.

Stockholm, 14 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB +46 709 565 141, [email protected] www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Bolaget har ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments innehar även 80 procent i en dalmatinsk vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med lokala druvor. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.


Om Zhoda Investments

Webbplats
zhodainvestments.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Zhoda Investments via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn ZHOD-B ISIN-kod SE0007789524