WeDontHaveTime AB (publ) offentliggör erbjudande till allmänheten och offentliggör i samband med detta prospekt

WeDontHaveTime AB (publ) ("We Don't Have Time" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en emission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget ("Erbjudandet"). Prospektet för Erbjudandet kommer att offentliggöras idag.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där en sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver kraven enligt svensk lag. Se även viktig information nedan.

We Don't Have Time i korthet och motiv till Erbjudandet

We Don't Have Time grundades i oktober 2017 med ambitionen att skapa det första sociala nätverket med fokus på klimatfrågan. Målsättningen med plattformen är att göra det möjligt för användaren att utöva påverkan i klimat- och miljöfrågor genom att liera sig med andra likasinnade. Bolaget vill ge klimatoroliga individer och aktörer världen över ett verktyg för konkret och betydande påverkan.

Parallellt med utvecklingen av den tekniska plattformen har Bolagets aktivitet under 2017-2018 präglats av ett intensivt arbete med att framförallt synas i sociala medier. Genom att vara en välkänd aktör då nätverket lanseras förväntas Bolaget relativt snabbt kunna attrahera en stor mängd användare.

Följaktligen är Bolaget redan idag en erkänd aktör på marknaden för klimat- och miljöfrågor1 och har engagerade följare på bland annat Facebook och Twitter. Under september 2018 lyckades Bolaget nå ut till 18 miljoner sociala medier-konton enligt en mediamätning genomförd av Meltwater News. På Facebook är Bolaget nr. 6 räknat till antalet följare bland världens alla klimatorganisationer. I oktober 2018 växte antalet följare på Facebook med mer än 5 000 nya följare per dag. Företrädare för We Don't Have Time är även eftertraktade talare på miljö- och hållbarhetsevenemang runtom i världen.

We Don't Have Time bedriver idag aktivitet på Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram och Medium. Bolaget hade i oktober 2018 över 430 000 följare på dessa plattformar. We Don't Have Time har sedan start framgångsrikt uppmanat sina följare att använda hashtagen #WeDontHaveTime när de delar klimatrelaterade ämnen på internet. På Bolagets hemsida finns en interaktiv karta som visar i realtid var i världen denna hashtag används på Twitter.

Det finns idag inget digitalt socialt nätverk dedikerat för klimat- och miljöfrågor som utnyttjar modern kommunikationsteknik till fullo. Dessa frågor behandlas på andra plattformar, vilka antingen är renodlade kampanjplattformar eller är generella, dvs. ej explicit anpassade för klimat och miljö. Detta avser We Don't Have Time att ändra på genom att under första halvåret 2019 lansera ett socialt nätverk med syftet att möjliggöra för användaren att faktiskt kunna påverka klimatet.

1 Bolaget har erhållit flera internationella utmärkelser;
Antagen Microsoft BizSpark, Microsoft for Startups program. 2017.
Good Cause Company of The Year. ACQ Global Awards 2018.
Game Changer Of The Year, ACQ Global Awards 2018.
Global Excellence Awards, Award for Excellence in Climate Change Action. Acquisition International 2018.
Årets Miljöinfluencer, Miljö & Utveckling 2018.

Erbjudandet i korthet

- Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt.
- Erbjudandet omfattar högst 1 904 762 units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget.
- Teckningsperioden pågår från och med den 27 november 2018 till och med den 14 december 2018.
- Teckningskursen i Erbjudandet är 10,50 kr per unit. Totalt uppgår Erbjudandet till cirka 20 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om 19 miljoner kronor före Erbjudandet.
- Styrelsen har även rätt att utöka Erbjudandet genom att emittera ytterligare units motsvarande cirka 15 miljoner SEK

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår under vilka Erbjudandet skulle anses olämpligt av Bolagets styrelse. Erbjudandet kan således avbrytas under sådana omständigheter.

Prospekt

Prospektet, med fullständiga villkor för Erbjudandet, finns på We Don't Have Times hemsida (www.wedonthavetime.org), Aktieinvest FK AB:s hemsida (www.aktieinvest.se), och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Aktiekapital och antal aktier

Förutsatt att Erbjudandet blir fulltecknat kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 72 049,65 SEK och kommer efter slutförandet av Erbjudandet att uppgå till cirka 577 397,56 SEK, fördelat på 15 264 542 aktier, varav de nya aktierna som emitteras i Erbjudandet kommer att motsvara cirka 12,5 % av det totala antalet aktier och 1,6 % av det totala antalet röster i Bolaget efter Erbjudandet. Fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner skulle medföra att aktiekapitalet ökar med totalt cirka 144 099,30 SEK och att antalet aktier ökar med totalt 3 809 524, vilket motsvarar cirka 22,2 % av det totala antalet aktier och 3,1 % av rösterna i Bolaget efter Erbjudandet.

Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om en utökning av Erbjudandet vilket skulle öka aktiekapitalet med ytterligare maximalt cirka 54 037,26 SEK. Under antagande om full utökning av Erbjudandet och fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner motsvarar utspädningen totalt cirka 33,3 % av aktiekapital och 5,4 % av rösterna i Bolaget. Givet fulltecknat Erbjudande, maximal utökning av Erbjudandet samt fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner kommer aktiekapitalet öka med totalt cirka 252 173,82 SEK och att antalet aktier ökar med totalt 6 666 668.

Rådgivare

Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Aktieinvest FK AB har utsetts till emissionsinstitut.

Naventus Corporate Finance AB

Naventus Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld), ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare.

26 november 2018

För ytterligare information:

Ingmar Rentzhog, CEO Tel: + +46 (0)73 633 29 10

Email: [email protected] 
www.wedonthavetime.org

Viktig information

Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa aktier eller teckningsoptioner som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och tillhandahålls på Bolagets hemsida. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller teckningsoptioner eller en uppmaning till något erbjudande om köp av aktier eller teckningsoptioner, och det ska inte heller ske någon försäljning av de aktier eller teckningsoptioner som avses häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning, skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna aktier eller teckningsoptioner i USA. Aktier eller teckningsoptioner som avses häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Aktier eller teckningsoptioner som avses häri erbjuds inte allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.


Om We Dont Have Time

Prenumerera

Få löpande information från We Dont Have Time via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat