TryggHems obligationer är godkända för handel på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 27 december 2016

Den 21 december 2016 godkände Nasdaq Stockholm TryggHem Projekt 1 AB (publ):s ("TryggHem" eller "Bolaget") ansökan om listning av Bolagets samtliga obligationer ("Obligationerna") på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 27 december 2016.

Listningen omfattar samtliga obligationer utgivna i både SEK och NOK. 20 000 obligationer utgivna i SEK och 5 000 obligationer utgivna i NOK tas därmed upp till handel. Första dag för handel är den 27 december 2016. Bolagets obligationer denominerade i SEK kommer att handlas under ISIN-koden SE0008294169 och Bolagets obligationer denominerade i NOK kommer att handlas under ISIN-koden NO0010764277. Obligationerna förfaller till återbetalning den 20 maj 2020 och sista dag för handel med Obligationerna är den 11 maj 2020.

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiella rådgivare i samband med listningen och obligationsemissionen, JOOL Capital Partner AB har agerat arrangör samt marknadsförare och Roshier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare. Intertrust Sweden AB agerar som agent för obligationerna.

21 december 2016

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2016 kl. 15:45 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter. Mangold Fondkommission AB,
telefon 08-5030 1550, agerar som Certified Adviser till Bolaget.


Om TryggHem

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.

Webbplats
www.trygghem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från TryggHem via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn TRYGG-SEK ISIN-kod SE0008294169 Certified Adviser Mangold Fondkommission