TRYGGHEMS DELÄGDA BOLAG AVSER UPPTA OBLIGATIONSFINANSERING FÖR FORTSATT TILLVÄXT

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har etablerat ett intressebolag som ägs till 49% för att skapa förutsättningar för att tillvarata möjligheter i det rådande marknadsläget. Intressebolaget, Smallville AB (publ), avser uppta en obligationsfinansering om 75 miljoner kronor (inom en ram om 150 miljoner kronor) för att förvärva utvecklingsbara markområden i Mälardalsregionen. Preliminära villkor för emissionen i intressebolaget är en årlig ränta mellan 9-11%, med en löptid på 36 månader.

JOOL Markets har givits mandat för att arrangera obligationsfinansieringen.

23 januari 2019

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019, 16.00 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.


Om TryggHem

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.

Webbplats
www.trygghem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från TryggHem via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn TRYGG-SEK ISIN-kod SE0008294169 Certified Adviser Mangold Fondkommission