REGMAR

TRYGGHEM LÄMNAR INFORMATION TILL OBLIGATIONSINNEHAVARE

TryggHem Projekt 1 AB (publ) ("Emittenten") har per dagens datum informerat agenten, Intertrust (Sweden) AB, om att Emittenten inom kort kommer att skicka en begäran om skriftligt förfarande i enlighet med villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren").

Detta innebär att obligationsinnehavarna inom kort kommer erhålla ett förslag till lösning av den uppkomna situationen att ta ställning till. Förslaget förväntas bestå av (i) en partiell återbetalning av Obligationerna, (ii) en partiell konvertering av Obligationer till aktier med preferentiella rättigheter i Emittenten samt (iii), för den resterande delen, en förlängning av löptiden för befintliga Obligationer samt vissa andra ändringar av Obligationsvillkoren.

Syftet med den strukturförändring som Emittenten avser föreslå för obligationsinnehavarna är att återställa Emittentens eget kapital och söka realisera värdet i återstående projektportfölj till förmån för obligationsinnehavarna. Arbetet med att upprätta en kontrollbalansräkning pågår och resultatet av denna kommer att redovisas i det förslag som kommer att tillställas obligationsinnehavarna.

Under Obligationernas löptid har marknadsförhållandena kraftigt förändrats vid ett flertal tillfällen, nu senast på grund av pågående Covid-19-pandemi. Emittenten har arbetat intensivt för att omarbeta och anpassa projektportföljen efter nya förhållanden samt utforma en ny strategi för framtiden. Planerna för kvarvarande projekt i portföljen har fastslagits och Emittenten bedömer att betydande värden kvarstår i projektportföljen, framförallt i Emittentens projekt på Ekerö, men att det krävs mer tid för att realisera dessa värden och därmed maximera utfallet för obligationsinnehavarna.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Telefon: 08-23 52 00, E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 13.00 CEST.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.


Om TryggHem

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.

Webbplats
www.trygghem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från TryggHem via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn TRYGG-SEK ISIN-kod SE0008294169 Certified Adviser Mangold Fondkommission