DELÅRSRAPPORT 31 DECEMBER 2019

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän renodling av projektportföljen. Vidare har koncernens två huvudsakliga koncept Lilleby och Trygghetsbostäder tagit form.

Periodens resultat är sämre än förväntat och vi är fortsatt lidande av höga finansiella kostnader i kombination med att detaljplaneprocesser som nu är nära förestående, ännu inte kommit i mål.

1 juli 2019 till 31 december 2019 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 51,8 mkr (79,1) och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt från Englamarken.
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,2 mkr (7,6). Rörelseresultatet har fortsatt framförallt påverkats av förseningar i planprocesser, samt högre produktionskostnader i pågående projekt.
  • Periodens resultat uppgick till -21,9 mkr (-10,6) och påverkas negativt av höga finansiella kostnader.
  • Totala tillgångar uppgick till 383,5 mkr (426,8), eget kapital 52,1 mkr (98,6) samt räntebärande skulder 284,0 mkr (279,5).

Väsentliga händelser under perioden juli-december 2019

  • TryggHem har i juli beslutat att bolaget byter fokus, strategi och delar av styrelsen. Anti Avsan utses till ny styrelseordförande. TryggHem kommer framöver fokusera på sina två primära affärsområden: "Lilleby" och "Samhällsfastigheter".
  • Bolaget har träffat avtal med Altura (NREP) avseende försäljning av blivande byggrätt för vårdboende inom projektet Träkvista Torg på Ekerö till ett joint venture ägt av parterna. Tillträdet är villkorat att lagakraftvunnen detaljplan.
  • TryggHem och Altura (NREP) har även tecknat ett samarbetsavtal rörande att utveckla fler vårdboenden tillsammans.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • TryggHem har erhållit ett bud avseende Bolagets projekt Levels Täby Park, och förhandlingar om en försäljning pågår.

Fortsatt drift och framtidsutsikter

  • Bolaget är beroende av att slutföra pågående diskussioner om avyttringar av projekt samt komma fram till en lösning avseende koncernens finansiering inom en 12 månaders period för att antagandet om fortsatt drift ska vara uppfyllt.

13 mars 2020

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Telefon: 0733-99 70 50, E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020 kl. 17.00 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.


Om TryggHem

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.

Webbplats
www.trygghem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från TryggHem via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn TRYGG-SEK ISIN-kod SE0008294169 Certified Adviser Mangold Fondkommission