Delårsrapport juli - december 2017

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fokuserat på den fortsatta utvecklingen av våra viktigaste projekt i Täby och på Ekerö.

TryggHem nådde en mycket viktig milstolpe när Detaljplan 2 inom Täby Park, det tidigare galoppfältet, antogs av kommunfullmäktige i Täby den 18 december 2017. TryggHems projekt, benämnt LEVELS, omfattar byggrätter om drygt 40 000 kvm ljus BTA samt ca 15 000 kvm garage. En stor del av bostäderna i projektet inryms i vad som kommer bli nordöstra Stockholms högsta bostadshus om 23 våningar, ett nytt landmärke med vidsträckt utsikt. Uthyrningen av de kommersiella ytorna inom projektet har fortlöpt mycket väl och vi är glada att ha kunnat attrahera starka aktörer såsom Apoteket, Attendo, Axfood och Nordic Wellness.

På Ekerö har projektet nya Träkvista Torg passerat samrådsstadiet. Förväntad byggrättsvolym uppgår f.n. till runt 22 000 kvm fördelat över både bostäder och kommersiella lokaler.

TryggHem har hög försäljningsgrad i projekt i pågående produktion, Brf Brandstationen i Bro och Brf Lyftsaxen, där 95% av de 86 bostäderna sålda med bindande avtal.

1 juli 2017 till 31 december 2017 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 24,1 mkr (61,1) och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt.
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,8 mkr (18,7).
  • Periodens resultat uppgick till -7,4 mkr (4,0).
  • Totala tillgångar uppgick till 429,1 mkr (368,0), eget kapital 108,2 mkr (102,9) samt räntebärande skulder 301,4 mkr (255,8).

Väsentliga händelser under perioden juli-december 2017

  • TryggHem har den 4 september 2017 avyttrat fastigheterna Korsängen 20:2 och Korsängen 20:3 i centrala Enköping till HSB och SHH Bostad genom en bolagsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgick till 45 mkr samt en tilläggsköpeskilling om 19 mkr, som skall erläggas när ny detaljplan vunnit laga kraft.
  • TryggHem har avyttrat fastigheterna Lidingö Lyftkranen 2 och Lidingö 12:195, där TryggHem ägde 51%, Köpeskillingen uppgick till 32,5 mkr och tillträdet var den 30 oktober 2017.
  • TryggHem har den 1 november 2017 förvärvat fastigheterna Skokloster 14:1-14:23 för 25,5 mkr. Fastigheterna om tillsammans ca 1,7 ha är detaljplanerade för småhusbebyggelse och medger byggnation av 44 bostäder i parhusform.
  • TryggHem har den 18 december 2017 uppnått en mycket viktig milstolpe när detaljplanen (DP2), som bl.a. innefattar TryggHems projekt LEVELS, antogs av Täby kommun.
  • Hög uthyrningsgrad i de kommersiella delarna i projekt LEVELS.

28 februari 2018

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 12.00 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.


Om TryggHem

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.

Webbplats
www.trygghem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från TryggHem via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn TRYGG-SEK ISIN-kod SE0008294169 Certified Adviser Mangold Fondkommission