Delårsrapport juli - december 2016

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har haft en fortsatt mycket positiv utveckling under juli till december 2016. Organisationen har stärkts med två projektledare, samt en ny marknadschef. Bolagets obligationsemission fulltecknades och en viktig milstolpe uppnåddes när TryggHems obligationer noterades på Nasdaq First North Bond Market den 27 december 2016.

Juli-december 2016 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,1 mkr och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt.
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,7 mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 4,0 mkr.
 • Totala tillgångar uppgick till 368,0 mkr, eget kapital 102,9 mkr samt räntebärande skulder 255,8 mkr.

Väsentliga händelser under perioden juli-december 2016

 • Den initiala emissionen av obligationslånet blir fulltecknad och den efterföljande emissionen genomförs.
 • TryggHem tecknar avtal rörande ytterligare markförvärv på Ekerö
 • TryggHem tillträder en projektfastighet i Salem, Salem 5:67, genom förvärv av dotterbolaget Vidare Fastighets AB.
 • TryggHems efterföljande obligationsemission blir fulltecknad och bolaget tillförs 100 mkr.
 • TryggHem stod för årets sista klockringning på Nasdaq Stockholm den 27 december 2016, i samband med första dagen för handel av bolagets obligationer i TryggHem Projekt 1 AB. Listningen på Nasdaq First North Bond Market omfattar samtliga obligationer utgivna i både SEK och NOK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • TryggHem har ingått ett joint venture och förvärvat fastigheterna Lyftkranen 2 samt Lidingö 12:195, Lidingö, inom området Gåshaga. Fastigheterna vars areal uppgår till ca 4 700 kvm, är belägna inom ett område som omfattas av kommunens översiktsplan för bostäder.
 • Brf Brandstationen i Bro säljstartades med stor framgång den 11 februari 2017. 61 av totalt 72 lägenheter såldes med bindande förhandsavtal redan vid säljstarten på Bro Park.
 • Brf Lyftsaxen sålde samtliga 12 parhus direkt vid säljstart den 18 februari 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

28 februari 2017

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08.30 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.


Om TryggHem

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.

Webbplats
www.trygghem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från TryggHem via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn TRYGG-SEK ISIN-kod SE0008294169 Certified Adviser Mangold Fondkommission