TRYGGHEM PROJEKT 1 AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 30 JUNI 2019

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän renodling av projektportföljen. Vidare har koncernens två huvudsakliga koncept Lilleby och Trygghetsbostäder tagit form.

Periodens resultat är sämre än förväntat och vi är lidande av höga finansiella kostnader i kombination med detaljplaneprocesser som tar längre tid än vad som är rimligt att förvänta

1 juli 2018 till 30 juni 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 132,6 mkr (115,1) och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt från Brandstationen i Bro och Englamarken.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 mkr (38,0). Rörelseresultatet har framförallt påverkats av förseningar i planprocesser, samt högre produktionskostnader i pågående projekt.
 • Periodens resultat uppgick till -35,3 mkr (-6,4) och påverkas negativt av höga finansiella kostnader.
 • Totala tillgångar uppgick till 390,4 mkr (432,6), eget kapital 73,9 mkr (109,2) samt räntebärande skulder 278,4 mkr (305,2).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018/2019.

Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2019

 • TryggHems framgångsrika projekt Englamarken är slutsålt och första inflyttning påbörjades under våren 2019, samtliga bostäder i projektet väntas inflyttade i första kvartalet 2020.
 • TryggHem har deltagit i etableringen av ett intressebolag, Smallville AB, som i februari tillträdde sitt första flaggskepsprojekt inom det nya konceptet Lilleby. Fastigheterna är naturskönt belägna på en strandtomt vid Mälaren i nära anslutning till Läggesta samt Mariefred.  Projektet kommer omfattas av ca 100 bostäder och då detaljplanen redan vunnit laga kraft kommer bygg- och säljstart ske under året.
 • Lillebys andra flaggskepsprojekt Skokloster Slottsby, i intressebolaget Smallville, har erhållet positivt planbesked från kommunstyrelsen i Håbo.  Man ser nu fram emot att påbörja ett detaljplanearbete för projektet under hösten, som även avser utveckla Skokloster som besöksmål.
 • TryggHem har under en längre period fört diskussioner kring ett samarbete eller avyttring av projektet Levels inom Täby Park. Dessa processer har dragit ut på tiden och TryggHem har inte möjlighet att byggstarta projektet fullt ut givet projektets omfattning, marknadsläget samt finansiering. Arbeten med allmän platsmark som påbörjats via NCC i april 2019 fortlöper enligt plan och förväntas avslutas under första kvartalet 2020.
 • TryggHem har i juni 2019 avyttrat en fastighet i Bro till intressebolaget Smallville för ett underliggande fastighetsvärde om 11 mkr.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • TryggHem har i juli beslutat att bolaget byter fokus, strategi och delar av styrelsen. Anti Avsan utses till ny styrelseordförande. TryggHem kommer framöver fokusera på sina två primära affärsområden: Lilleby™ och "Samhällsfastigheter".
 • TryggHem har i juli 2019 upptagit ett lån om 20 mkr för att refinansiera andra lån.

Fortsatt drift och framtidsutsikter

 • Bolaget är beroende av att slutföra pågående diskussioner om avyttringar av projekt samt komma fram till en lösning avseende koncernens finansiering inom en 12 månaders period för att antagandet om fortsatt drift ska vara uppfyllt.

30 augusti 2019

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Telefon: 0733-99 70 50, E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 17.00 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.


Om TryggHem

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.

Webbplats
www.trygghem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från TryggHem via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn TRYGG-SEK ISIN-kod SE0008294169 Certified Adviser Mangold Fondkommission