Bokslutskommuniké 30 juni 2017

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har haft en fortsatt positiv utveckling under 2017 där utvecklingen av våra stora projekt Täby Torn och Träkvista Torg fortlöpt enligt plan. TryggHem har dessutom genomfört lyckade avyttringar av projektfastigheter i Enköping och Lidingö för att konsolidera verksamheten och kunna fokusera än mer på våra viktigaste projekt i Täby och på Ekerö.

1 juli 2016 till 30 juni 2017 i korthet 

  • Nettoomsättningen uppgick till 181,6 mkr (0,3) och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt.
  • Rörelseresultatet uppgick till 48,0 mkr (-0,3).
  • Periodens resultat uppgick till 16,6 mkr (-8,1).
  • Totala tillgångar uppgick till 393,1 mkr (236,3), eget kapital 115,6 mkr (98,9) samt räntebärande skulder 264,0 mkr (120,2).

Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2017

  • TryggHem har ingått ett joint venture och förvärvat fastighet vid Gåshaga, Lidingö.
  • Ekerö kommun har fattat samrådsbeslut gällande Träkvista Torg.
  • Täby Torn har passerat granskningsfasen och detaljplan förväntas antas av Täby kommun inom kort.
  • TryggHem har avyttrat en projektfastighet i Enköping med tillträde den 29 juni 2017 för 22 mkr samt eventuell tilläggsköpeskilling.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

  • TryggHem har tecknat avtal om försäljning av fastigheterna Lidingö Lyftkranen 2 och Lidingö 12:195, där TryggHem äger 51%, genom en bolagsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgår till 32,5 miljoner kronor och tillträdet är avtalat till den 30 oktober 2017.

31 augusti 2017

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08.30 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis gen om totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.

Om TryggHem

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.

Webbplats
www.trygghem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från TryggHem via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nasdaq First North Bond Market Kortnamn TRYGG-SEK ISIN-kod SE0008294169 Certified Adviser Mangold Fondkommission