REGMAR

Rentunder kallar till Årsstämma

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2021. Bolagets Årsredovisning och revisionsutlåtande har sedan tidigare publicerats i pressrelease per den 2022-04-22 och på bolagets hemsida.

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar härmed till årsstämma

 

Aktieägarna i Rentunder Holding AB (publ), org. nr 556883-7206, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 juni 2022 kl. 14.00 i Spånga Center på Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga, i Stockholms kommun. Bolagets Årsredovisning och revisionsutlåtande har sedan tidigare publicerats i pressrelease och på bolagets hemsida.

 

Ärenden enligt dagordningen

 

 1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av justeringsman.
 5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Fastläggande av resultaträkning och balansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda bolagsordningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av ersättning till styrelse.
 11. Fastställande av ersättning till revisorer.
 12. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer fram tills nästa årsstämma.
 13. Beslut rörande styrelsens bemyndigande att göra nyemission
 14. Beslut rörande styrelsens bemyndigande att genomföra nyemission av teckningsoptioner som avviker från aktieägarnas företrädesrätt i moderbolag och/eller dotterbolag.
 15. Stämmans avslutning.

 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde via mail till [email protected]

Endast anmälda aktieägare har rätt att delta. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2022-05-31.

 

För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2022-05-27. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Hemsidan www.rentunder.se kommer löpande att uppdateras med övrig information kring årsstämman.

 

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud har rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

 

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare har förvaltarregistrerat sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 27 maj 2022 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

 

Förslag till beslut

 

Punkt 10

Förslag ersättning till styrelse om 40 000 kr till ordföranden och 40 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget eller dess dotterbolag. Utöver detta föreslås en pott om 240 000 kronor som utbetalas med 6000 kr/dag fakturerat för arbete utöver sedvanligt styrelsearbete, förutsatt att arbetet godkänts i styrelsen.

 

Punkt 11

Förslaget är att revisorsarvode sker per löpande räkning av bolaget godkända fakturor.

 

Punkt 12

Förslag till styrelse: Mikael Alvén (Ordf), Jan Alvén, Björn Alvén och Carina Bjerner.

 

Förslag till revisor: Majvor Leksell

 

Punkt 13

Förslaget är att ha samma formulering som på senaste bolagsstämma, nämligen enligt texten nedan:

Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig.

 

Punkt 14

Förslaget är att ha samma formulering som på senaste bolagsstämma, nämligen enligt texten nedan:

Det beslutades att styrelsen får bemyndigande att genomföra emission av teckningsoptioner som avviker från aktieägarnas företrädesrätt i moderbolag och/eller dotterbolag.

 

Rentunder Holding AB

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD

[email protected]

+46 (0)70 486 3839

 

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Denna information är sådan information som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april, 2022

Om Rentunder

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. 

Webbplats
www.driveinboatwash.com/sv/

Prenumerera

Få löpande information från Rentunder via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RENT ISIN-kod SE0004548451