REGMAR

Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding AB

Vid årsstämma i Rentunder Holding AB den 26 maj 2023 fattades i huvudsak följande beslut:

  • Den framlagda årsredovisningen inklusive balans- och resultaträkning fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022 
  • Beslutades att balansera hela årets förlust i ny räkning. 
  • Föreslagna arvoden till styrelsen (40000 kr per ledamot ej anställda i bolaget) och revisor fastställdes (Majvor Leksell). Besluten var som föreslagits. 
  • Till styrelseledamöter omvaldes Jan Alvén, Björn Alvén, Mikael Alvén och Carina Bjerner. Mikael Alvén omvaldes till styrelsens ordförande. 
  • Beslutades om emissionsbemyndigande med samma formulering som föreslagits och samma som förra året. (Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig."). 
  • Det beslutades att styrelsen får bemyndigande att genomföra emission av teckningsoptioner som avviker från aktieägarnas företrädesrätt i moderbolag och/eller dotterbolag. 

För ytterligare information kontakta: 

Carina Bjerner, VD

[email protected] 

+46 (0)70601 6110 

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer anläggningar som på mekanisk väg rengör båtbottnar i syfte att ej behöva använda giftig båtbottenfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.  

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023. 


Om Rentunder

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. 

Webbplats
www.driveinboatwash.com/sv/

Prenumerera

Få löpande information från Rentunder via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RENT ISIN-kod SE0004548451