Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding

Rentunder Holding AB höll den 27 juni 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 där nedanstående beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.
 

Dispositioner beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutade att årets förlust om 5 279 786 kronor minskar överkursfonden med samma belopp och överföres i ny räkning.
 

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jan Alvén (Ordförande), Karl Fredmark, Karl-Axel Bartholf och Mikael Alvén. Årsstämman beslutade vidare om omval av Göran Bringer som revisor intill slutet av nästa årsstämma.
 

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning från en pott om 240 000 kr till styrelseledamot om 6 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.
 

Bemyndigande  

Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.driveinboawash.com.

Pressmeddelande den 27 juni 2017

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
[email protected]
+46 (0)70 486 3839

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni, 2017 kl. 14.36 CET.

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.


Om Rentunder

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. 

Webbplats
www.driveinboatwash.com/sv/

Prenumerera

Få löpande information från Rentunder via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RENT ISIN-kod SE0004548451