Beslut vid årsstämma i Preservia AB

Vid dagens årstämma i Preservia AB (publ) fattades följande beslut:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

Dispositioner beträffande aktiebolagets medel enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att balansera vinstmedlen i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att inget arvode för styrelseledamöterna ska utgå under året.
Stämman beslutade att revisorer ersätts enligt räkning.

Val av styrelseledamöter
Nuvarande styrelse omvaldes.

Val av revisorer
Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisor.

Denna information är sådan information som Preservia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 16.00 CET.


Om Preservia

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat