Kommuniké från årsstämma i Petrosibir AB (publ) 2024

Årsstämman i Petrosibir AB (publ) hölls den 7 juni 2024 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

På årsstämman beslutade aktieägarna att fastställa årsredovisningen avseende 2023 och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2023 inte ska lämnas. Dessutom beviljades styrelsen, verkställande direktören och vice verkställande direktören ansvarsfrihet.

Aktieägarna beslutade även att bolaget i enlighet med förslaget i kallelsen ska träda i frivillig likvidation. Beslutet är giltigt från och med samma dag som årsstämman, 7 juni 2024. Advokat Mikael Von Schedvin utsågs till föreslagen likvidator. Styrelsen omvaldes och kommer företräda bolaget fram till tidpunkten då Bolagsverket har registrerat beslutet om likvidation och utsett likvidatorn.

Aktieägarna beslutade om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Winthers Revisionsbyrå AB.

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.petrosibir.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, VD, Petrosibir, tel +46 8 407 1850
[email protected]

Fakta om Petrosibir
I enlighet med årsstämmans beslut 7 juni 2024 har Petrosibir AB (publ) påbörjat en process avseende frivillig likvidation.


Om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.

Webbplats
petrosibir.com
Bransch
Olja och gas

Prenumerera

Få löpande information från Petrosibir via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn PSIB-B ISIN-kod SE0000514572