REGMAR

Kvartalsrapport 2020 juli-september

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET

TREDJE KVARTALET (2020-07-01 - 2020-09-30)

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2946 KSEK (2237 KSEK)

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -5660 KSEK (-2786 KSEK)

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,83 SEK (-0,67 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Under tredje kvartalet har Peckas Naturodlingar ändrat riktning och satsar nu på att bli en fullskalig systemleverantör. Peckas Naturodlingar har med hjälp av sin egenutvecklade teknik för hållbar kretsloppsodling tagit fram systemet Peckas Compact och tillhörande styrsystem Peckas Intelligent Control System. I oktober kunde vi också med glädje meddela att vi tecknat en avsiktsförklaring med ICA Maxi Östersund. Avsiktsförklaringen avser försäljning och etablering av ett Peckas Compact-system i anslutning till ICA-butiken i Östersund.

Under tredje kvartalet gjordes en rörelseförlust om -5,7 MSEK att jämföra med -2,8 MSEK motsvarande kvartal förra året. Tredje kvartalet har präglats av omstruktureringskostnader vilket belastar resultatet tungt med 2,4 MSEK. Omstruktureringskostnaderna inkluderar stora förändringar i driften vilket initialt belastat personalkostnaden. På sikt kommer detta dock ge stora långsiktiga besparingar.

Av dessa 2,4 msek står ca 800 TSEK för ändrade redovisningsprinciper. Det innebär att vi förändrat redovisningen av inköp av plantor och energikostnader vid plantering, till att direkt kostnadsföra, i stället för att periodiseras på framtiden. Detta kommer att ge en mer rättvisande bild i framtiden och även minska överflödig administration hos ekonomiavdelningen.

Utöver att kostnadsbilden är präglad av stora omstruktureringskostnader så medför även den pågående omställningen av verksamheten till systemleverantör ett visst avbräck i omsättningen. Avsaknaden av fiskförsäljning samt minskad produktion i växthusen har medfört att intäkterna legat på ungefär 70% av vad som hade varit fallet utan förändringar i verksamheten. Den minskade produktionen i växthusen kommer som en följd av bolagets omställning till systemleverantör samt att anläggningen i Härnösand ställs om till ett utvecklingscentrum. För att kunna erbjuda attraktiva system till marknaden behöver sortimentet utökas och flera grödor och fiskarter testodlas, vilket medför fler omplanteringar samt en tillfällig förändring i systemets näringsbalans.

Även nästa kvartal förväntas att vara präglat av denna typ av kostnader samt påverkade intäkter. Först under första kvartalet 2021 är den nya organisationen och driften på plats fullt ut. Då ska åtgärder ha genomförts som minskar kostnadsbilden med upp till 5 MSEK per år och omsättningen inte längre påverkas av omställningen i samma utsträckning.

Idag, 2 november, mellan klockan 8.30-10.30 finns VD Mattias Gemborg tillgänglig på telefon och mejl för att besvara frågor kring både kvartalsrapporten och avsiktsförklaringen med ICA MAXI Östersund. Frågor och svar från detta kommer att läggas ut på bolagets hemsida.

Kommande rapporttillfällen:

Bokslutskommuniké 2020 för perioden januari-december publiceras den 16 februari 2021

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 november 2020 kl. 08.30. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kontaktuppgifter nedan.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: [email protected]

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.


Om Agtira

Prenumerera

Få löpande information från Agtira via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AGTIRA-B ISIN-kod SE0008588354 Certified Adviser Partner Fondkommission AB