REGMAR

Den 20 november 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPO

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB ("Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat att genomföra en emission av aktier serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningstiden löper under perioden 1 december-15 december 2020, eller den period som kan föranledas av förlängd myndighetsgranskning av prospektet. Teckningskursen uppgår till 7,50 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 26,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om 13,25 MSEK, motsvarande ca 50 % av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Peckas Naturodlingar är världsledande inom akvaponisk odling i industriell skala med moderna växthus som kombinerar hållbarhetsfilosofi och avancerad teknik. Bolagets uttalade strategi är att tillgängliggöra tekniken för andra aktörer genom systemförsäljning och en franchisemodell, samt på så vis skapa långsiktiga intäktsströmmar samtidigt som Bolagets välsmakande och hållbara livsmedelsprodukter når en bred marknad. Under oktober månad har Bolaget skrivit en första avsiktsförklaring med en ICA MAXI butik gällande försäljning av ett akvaponiskt system av typen Peckas Compact till ett uppskattat värde om 14-18 miljoner kronor. Vidare kommer denna affär vid genomförande ge löpande intäkter över tid. Bolaget räknar med att första ordern erhålls under inledningen av nästa år.

Bolaget uppskattar marknaden för system av denna typ till minst 2,8 miljarder kronor i Sverige sett bara till systemleveransen. Vidare bedöms det totala värdet på den producerade volymen ur systemen uppgå till minst 1 miljard kronor årligen i konsumentledet, vilket kommer att utgöra basen för bolagets royaltyintäkter.

Peckas har därför inlett ett skifte från att enbart vara en livsmedelsproducent till att i första hand fokusera på att vara systemleverantör. Med unika egenutvecklade lösningar och ett avancerat AI- och Machine Learning-system står Bolaget inför att kunna leverera det flera aktörer har efterfrågat - akvaponiska system för livsmedelsproduktion.

Syftet med Företrädesemissionen är främst att genomföra övergången från livsmedelsproducent till systemleverantör och möjliggöra leveransen av Bolagets första system, Peckas Compact, samt säkerställa att Peckas fortsätter ligga i framkant inom utveckling av akvaponisk livsmedelsproduktion. Därtill avser Bolaget att stärka dess rörelsekapital för att möjliggöra fortsatt produkt- och sortimentutveckling.

Emissionslikvidens användning

Bolaget avser använda nettolikviden från Företrädesemissionen till huvudsakligen följande ändamål i prioritetsordning.

· Återbetalning av lån genom kvittning av fordringar mot Bolaget vid betalning av tecknade aktier (ca 9,8 MSEK)

· Stärka rörelsekapitalet och säkra driften för 2021 (ca 8,0 MSEK)

· Färdigställande av styrsystemet PICS (Peckas Intelligent Control System) (ca 2,9 MSEK)

· Anpassning och utveckling av anläggning i Härnösand till att bli ett utvecklingscentrum inkl. möjlighet till fiskuppfödning för utsättning hos systemköpare. Effektiviserande åtgärder i befintlig verksamhet (ca 3,0 MSEK)

· Färdigställande och försäljningsstödjande till Peckas Compact (ca 1,0 MSEK)

· Effektiviserande åtgärder bl.a. avseende IT-infrastruktur (ca 0,5 MSEK)

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionen omfattar högst 3 529 341 aktier av serie B vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 27 november 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 7,50 SEK per ny aktie. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 1 764 670,50 SEK, från 3 529 341,50 SEK till 5 294 012,00 SEK, genom nyemission av högst 3 529 341 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,50 SEK. De nyemitterade aktierna kommer då att utgöra ca 33,3 % av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.

Tilldelning ska ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Övertilldelningsemission

I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om en övertilldelningsemission om högst 529 401 aktier serie B till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Syftet med övertilldelningsemissionen är att, i första hand, tillgodose önskemål från de personer som har lämnat teckningsförbindelser utan stöd av teckningsrätter och, i andra hand, ta tillvara på det övriga intresset för Bolaget samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare rörelsekapital.

I händelse av att övertilldelningsemission genomförs ska tilldelning ske enligt samma principer som gällde för Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att presenteras i ett EU-tillväxtprospekt, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen om ca 26,5 MSEK omfattas av teckningsförbindelser upp till ett belopp om ca 13,25 MSEK, motsvarande ca 50 % av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets aktieägare. Ca 9,8 MSEK av teckningsförbindelserna avses erläggas genom kvittning av fordringar mot Bolaget

Ytterligare information beträffande de parter som har ingått teckningsförbindelser kommer att finnas i det ovannämnda prospektet.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

25 november 2020

Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

26 november 2020

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

27 november 2020

Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

30 november 2020

Teckningsperiod i Företrädesemissionen

1-15 december 2020

Handel med teckningsrätter (TR)

1-11 december 2020

Handel med betalda tecknade aktier (BTA)

1 december 2020-omkring vecka 4, 2021

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

18 december 2020

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 12.30.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: [email protected]

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.


Om Agtira

Prenumerera

Få löpande information från Agtira via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AGTIRA-B ISIN-kod SE0008588354 Certified Adviser Partner Fondkommission AB