REGMAR

Kvartalsrapport 2021 juli-september

Sammanfattning av tredje kvartalet (2021-07-01 - 2021-09-30)

Nettoomsättningen tredje kvartalet uppgick till 3544 KSEK (2946 KSEK)

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4996 KSEK (-5660 KSEK)

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,41 SEK (-0,83 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Resultatkommentarer

Omsättningen för årets tredje kvartal summeras till 3,5 MSEK, vilket innebär en ökning med 0,6 MSEK jämfört med samma period 2020, då omsättningen summerades till 2,9 MSEK. Rörelseresultatet för kvartal 3 landar på -5 MSEK, vilket är en förbättring med cirka 0,7 MSEK jämfört med samma period i fjol, då rörelseresultatet var -5,7.

Förbättrat resultat

Trots stora satsningar på utveckling och försäljning av våra odlingssystem fortsätter vi att se förbättringar i resultatet jämfört med föregående år. Under kvartalet har kostnader för upplåning av kapital tagits om cirka 0,5 MSEK. Även kostnader relaterade till systemleveranser till ICA MAXI Sundsvall och ICA MAXI Östersund har tagits om cirka 0,4 MSEK. Vidare har energipriserna varit exceptionellt höga under delar av kvartalet, vilket har påverkat kostnadsmassan med cirka 0,3 MSEK jämfört med samma period 2020.

Extra omplantering

Under det gångna kvartalet har ett av växthusen haft problem med svampangrepp. Detta innebar att en extra omplantering behövde genomföras samt att produktionen blev lägre än planerat. Resultatet har därför påverkats negativt med cirka 1,5 MSEK under kvartalet, då omsättningsbortfallet varit cirka 1,2 MSEK och omplanteringskostnaderna cirka 0,3 MSEK. En följd av detta blir också att planteringen hamnar ur fas för växthuset, vilket kommer att ge en negativ resultatpåverkan om cirka 0,3-0,5 MSEK även under kvartal 4 2021.

Långsiktiga värden

Den samlade bilden är dock fortsatt positiv. Resultatet går åt rätt håll och vi närmar oss lönsamhet i produktionen i Härnösand. Det är viktigt att poängtera att det nu sker en form av växling i bolaget. Det negativa rörelseresultatet är nu huvudsakligen hänförlig till bolagets nya affärsområde som systemleverantör och de kostnader som är förknippade med att marknadsföra och utveckla bolagets system. Just nu bygger vi långsiktiga värden i bolaget, som dessutom kräver en helt annan organisation och kompetens än tidigare. Att resultatet trots detta förbättras löpande är mycket positivt. Om inget oförutsett inträffar i odlingarna i Härnösand förväntas en fortsatt resultatförbättring kopplat till den egna produktionen. Samtidigt förväntas kostnadsbilden för systemverksamheten öka något under kommande kvartal, då bolaget räknar med att intensifiera arbetet med att ta marknadsandelar och bygga en solid organisation.

Notera

Denna information är sådan som Agtira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 654400
E-post: [email protected]

Om Agtira AB

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.agtira.com

Fria att använda i artiklar om Agtira AB


Om Agtira

Prenumerera

Få löpande information från Agtira via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AGTIRA-B ISIN-kod SE0008588354 Certified Adviser Partner Fondkommission AB