REGMAR

Bokslutskommuniké jan-dec 2020

Sammanfattning av perioden (2020-01-01 - 2020-12-31)

Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 12 703 KSEK (8438 KSEK)

Rörelseresultatet för helåret 2020 uppgick till -20 123 KSEK (-14 051 KSEK)

Resultatet per aktie för helåret 2020 uppgick till -3,24 SEK (-3,41 SEK)

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2020-10-01 - 2020-12-31)

Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 2110 KSEK (2463 KSEK)

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -7206 KSEK (-5250 KSEK)

Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -1,07 SEK (-0,77 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Det gångna året har kantats av både utmaningar och riktigt stora genombrott för Peckas. Som så många andra bolag har även Peckas påverkats av den pågående pandemin, men inte bara i negativ bemärkelse.

Restaurangbranschen har visserligen haft det väldigt tufft vilket har påverkat våra leveranser. Dessutom har prisbilden under hösten och vintern varit ovanligt låg i dagligvaruhandeln till följd av stora överskott på tomater i Europa. Det pandemin dock har fört med sig är att den belyst frågan om självförsörjning och lokal livsmedelsproduktion. Detta märktes inte minst när vi lanserade vårt första odlingssystem Peckas Compact. Intresset har långt överträffat våra förväntningar, till den nivå att vi nästintill haft svårt att hantera alla de förfrågningar som har inkommit. Att vi en månad från lansering hade en avsiktsförklaring påskriven och en påbörjad förstudie med ICA Maxi Östersund kan inte ses som något annat än ett riktigt stort genombrott.

Utöver intresset från svenska aktörer väcker vi uppmärksamhet i andra delar av världen. Vi får fortsatt löpande förfrågningar från utländska aktörer, framförallt från Mellanöstern vilket måste ses som en riktig framtidsmarknad för vår nisch inom foodtech. Många länder i Mellanöstern har tydliga strategier att investera i resurseffektiva system för livsmedelsproduktion där låg vattenåtgång är en av de viktigaste faktorerna, helt enkelt precis det vi håller på med.

Under fjärde kvartalet 2020 gjordes en rörelseförlust på -7,2 MSEK vilket summerar årets förlust till -21 MSEK. Detta kan jämföras med -5,3 MSEK för fjärde kvartalet 2019 samt -14,7 MSEK för helåret 2019. Omsättningen under fjärde kvartalet 2020 landade på 2,1 MSEK, jämfört med 2,5 MSEK 2019. För helåret 2020 summeras omsättningen till totalt 12,7 MSEK jämfört med 8,4 MSEK 2019. I förlusterna för kvartal tre och fyra 2020 ingår stora poster som går att hänföra helt till den stora omställning vi har gjort där vi gått från att vara en livsmedelsproducent till att bli en fullskalig systemleverantör. Omställningen medförde även ett avbräck i omsättning under andra halvåret då mycket tester har genomförts i odlingarna och flera omplanteringar har gjorts som följd.

Vi har under det gångna också året lagt mycket resurser på utveckling. Vi har breddat vårt sortiment på grönsakssidan ordentligt och är i full fart med att göra detsamma på fisksidan. Det ursprungliga motivet till denna breddning var att kunna erbjuda systemköpare en bredd i vilka produkter de kan producera med våra system. Det har också medfört att vi kunde signera ett otroligt viktigt avtal med Grönsakshuset i Norden AB under januari 2021. Avtalet innebär att Grönsakshuset åtar sig att köpa vår totala grönsaksproduktion vilket medför intäkter om cirka 21,5 MSEK på helårsbasis. Detta avtal sträcker sig till 31 december 2022 och måste ses som en av de viktigaste milstolparna i Peckas historia då det säkerställer lönsamhet i grönsaksproduktionen framöver.

Att vi har fått en flygande start som systemleverantör och att vi nu kommer att nå lönsamhet i grönsaksproduktionen är resultatet av de satsningar som gjorts på utveckling, och belyser vikten av att vi fortsatt investerar i utvecklingsprojekt både på systemsidan och produktsidan. Under 2021 kommer vi att lägga mycket resurser på vidareutveckling av vårt produktsortiment och ta fram ytterligare odlingssystem för fler marknader. Allt för att stå väl rustade inför den revolution som vi är övertygade kommer ske inom hållbar livsmedelsproduktion den närmaste tiden.

Vårt närmaste mål är att nå ett liknande avtal för vår fiskproduktion som det vi ingått med Grönsakshuset i Norden avseende vår grönsaksproduktion. Nästa slakt av fisk sker sent i vår och avsikten är att ha ett liknande avtal på plats innan dess. Vårt pågående projekt med världens första atlantlax odlad i ett akvaponiskt system i industriell skala är något som jag personligen tror kommer att underlätta att få till ett sådant avtal.

När detta är på plats kommer vi ha lönsamhet från hela den löpande verksamheten, vilket medför att vi fullt ut kan fokusera på utveckling och försäljning av odlingssystem och lösningar för urban livsmedelsproduktion. Under december genomförde vi den största nyemissionen i Peckas historia, vilken glädjande blev kraftigt övertecknad. Detta kan vi inte tolka på något annat sätt än att marknaden tror på det vi gör och delar min bild av Peckas framtid som mycket ljus. Vidare är jag tacksam över det förtroende vi fått av både befintliga och nya aktieägare. Det tecknade avtalet med Grönsakshuset säkerställer att kapitalet från emissionen primärt kommer att användas för just vidare utveckling av våra odlingssystem.

När jag blickar tillbaka på året som gått ser jag en vändpunkt för Peckas. Vi har genomfört en mycket stor omställning vilket medfört en del kostnader, men det har framförallt positionerat oss väldigt väl för en otroligt spännande framtid. Vi har nu en betydligt mindre organisation och goda förutsättningar att investera i utveckling och framtiden. Vi har också satt oss själva på kartan som systemleverantör och gett oss förutsättningar att kunna leverera våra första system till marknaden under 2021.

Sammantaget ser jag en väldig ljus framtid för Peckas och ser verkligen fram emot ett fantastiskt spännande 2021. Tillsammans med er aktieägare och anställda är jag övertygad om att 2021 kommer att vara Peckas år.

Mattias Gemborg

VD Peckas Naturodlingar

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 08.30. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: [email protected]

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.


Om Agtira

Prenumerera

Få löpande information från Agtira via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AGTIRA-B ISIN-kod SE0008588354 Certified Adviser Partner Fondkommission AB