Tillfällig brist i eget kapital fram till nyemissionen

Ett internt preliminärt bokslut per den 31 januari 2017 indikerar att det egna kapitalet i Papilly inte överstiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen har konstaterat att bristen är tillfällig, och att likviden från den planerade nyemissionen återställer aktiekapitalet.

Som tidigare kommunicerats har styrelsen kallat till extra bolagsstämma, den 21 februari 2017, för att besluta om en nyemission om 9,2 Mkr, varav 6,0 Mkr är på förhand täckta av emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Ett brygglån om 1,2 Mkr från en av emissionsgaranterna tillika delägare har erhållits.

Syftet med Papillys nyemission är att möjliggöra expansion av försäljnings- och marknadsinsatser för att tillvarata det växande marknadsintresset för bolagets tjänster. Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden, när de garanterade 6,0 Mkr tillförs Bolaget. Resterande medel från nyemissionen beräknas inkomma efter teckningsperiodens avslutande under kvartal 1, 2017, och rörelsekapitalbehovet fram till dess täcks av det erhållna brygglånet.

Bristen kommer att beskrivas närmare i bokslutskommunikén för 2016, vilken kommer att publiceras den 23 februari, under rubriken "Händelser efter rapportperioden". Styrelsen är av uppfattningen att den uppkomna situationen inte påverkar förutsättningarna för verksamhetens planerade expansion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Papilly AB (publ)

2017-02-17

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: [email protected]

Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

Om Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2017 klockan 16:15 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49