TECKNINGSGRADEN I PAPILLYS NYEMISSION UPPGICK TILL 97 PROCENT

Teckningsperioden för den riktade nyemissionen i Papilly AB (publ) avslutades den 1 november 2018 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 97 procent.

Emissionen tillför Bolaget totalt cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionsbeloppet kommer att användas till att förbättra Papillys finansiella ställning samt återbetala skuld hänförlig till tidigare emitterat konvertibellån. Överskjutande medel från emissionen ska användas för åtgärder avsedda att ytterligare främja ökade rörelseintäkter.

Totalt emitterades 72 921 850 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 3 646 092,50 kronor. De nyemitterade aktierna utgör 30,3 procent av samtliga utestående aktier. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 12 033 986,9 SEK, fördelat på totalt 240 679 738 aktier.

Dividend Sweden AB och Capensor Capital AB som innan emissionen ägde 12,6 respektive 9,2 procent av bolaget ökade sina respektive innehav i bolaget till 13,7 respektive 10,6 procent.

Ordförande har ordet:

"Vi är mycket nöjda med utfallet av emissionen då vi som tidigare kommunicerat nu slutligen kan reglera bolagets kvarvarande konvertibelskuld. Glädjande är även att samtliga nya styrelseledamöter har valt att delta i emissionen vilket vi finner mycket positivt.

Bolaget kan nu flytta fokus från att städa upp historiken och kan nu lägga all kraft på framåtdrivande verksamhet. Med det sagt så är vi glada över att igår lanserat vår nya hemsida samt berätta att bolaget nu, som ett led i att bredda vår produktportfölj, med start den 15 januari 2019 kommer börja anordna Stresshantering i Grupp. Mer information kring dessa står att finna på vår nya hemsida."

2018-11-02

Ordförande Sverker Littorin 

För ytterligare information:
Monica Werneman, VD
Tel: 070-777 53 66
E-post: [email protected]

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: [email protected] 

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49