Teckningsgraden i Papillys nyemission uppgick till 132%

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Papilly AB (publ) avslutades den 20 november 2017 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 132 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader, som kommer att användas till att genomföra Bolagets tillväxtstrategi och möta den efterfrågan i marknaden som finns på Bolagets tjänster.

"Sedan den nya ledningen tillträdde i somras har vi kunnat konstatera att Papillys tjänster fyller ett stort behov i samhället och att vår utmaning är att nå ut i marknaden med dessa. Vi har under hösten utformat en ny tillväxt- och försäljningsstrategi som bland annat omfattar konsumentmarknaden, och vi ser fram mot att nu påbörja genomförandet av denna satsning", säger Peter Ekmark, VD för Papilly.

Papillys VD har deltagit i emissionen och tecknat sig för sitt innehav samt för teckningsrätter utan företräde. 

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 6 november 2017. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. 

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 2 449 341,891 SEK, fördelat på totalt 19 594 736 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (PAPI BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

2017-11-22

För ytterligare information:
Carsten Friberg, CFO
Tel +46 730 920 244
E-post: [email protected]

Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande
0727-174301
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017 kl. 16.10 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49