Teckningsgraden i Papillys nyemission uppgick till 101 procent

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Papilly AB (publ) avslutades den 30 maj 2018 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 101 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 19,1 MSEK före emissionskostnader.

Emissionsbeloppet kommer att användas till att förbättra Papillys finansiella ställning samt återbetala skuld hänförlig till tidigare emitterat konvertibellån. Överskjutande medel från emissionen ska användas för åtgärder avsedda att ytterligare främja ökade rörelseintäkter, främst genom försäljningsarbete.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 15 maj 2018.

Totalt emitterades 146 788 152 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 18 348 519 kronor. De nyemitterade aktierna utgör 87,5 procent procent av samtliga utestående aktier. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 20 969 736 SEK, fördelat på totalt 167 757 888 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (PAPI BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

2018-06-01

För ytterligare information:

Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande
0727-174301
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl 17.30 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49