TECKNINGSGRADEN I PAPILLYS NYEMISSION UPPGICK TILL 100,35 PROCENT

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Papilly AB (publ) avslutades den 3 maj 2019 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till 100,35 procent.

Emissionen tillför Bolaget totalt cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionsbeloppet kommer i huvudsak användas till att förbättra Papillys finansiella ställning och återbetala kortfristiga krediter. Överskjutande medel från emissionen ska användas för åtgärder avsedda att ytterligare främja ökade rörelseintäkter.

Totalt emitterades 103 148 459 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 5 157 422,95 kronor. De nyemitterade aktierna utgör 29,99 procent av samtliga utestående aktier. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 17 191 409,85 SEK, fördelat på totalt 343 828 197 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (PAPI BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

2019-05-14

För ytterligare information:
Monica Werneman, VD
Tel: 070-777 53 66
E-post: [email protected]

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: [email protected]

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: [email protected]

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2019 klockan 16:20 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49