Styrelsens förslag till beslut om ett riktat konvertibelt förlagslån 2015/17

Styrelsen för Stresscompany AB har den 5 mars 2015 beslutat att till den kommande extra bolagsstämman lämna förslag till beslut om att emittera ett riktat konvertibelt lån om nominellt 10 MSEK till en konverteringskurs om 6,75 SEK per aktie.

Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om att ta upp ett riktat konvertibelt lån om nominellt högst tio (10) miljoner kronor. Konvertibellånet löper med nio (9) procentig årlig ränta från och med konvertibelns registrering hos Bolagsverket till och med konvertibelns förfallodag den 31 mars 2017 eller intill konvertering till aktier skett. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp, teckning av konvertiblerna kommer ske på den extra bolagsstämman. Beslutet kräver minst 9/10 dels majoritet av på Bolagsstämman närvarande och avgivna röster. När styrelsen behandlade punkten om emissionen var Styrelsens ordförande Anders Struksnes icke närvarande.

Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 25 mars 2017 till en konverteringskurs om 6,75 kronor. Konverteringskursen motsvarar kursen vid aktiens notering under hösten 2014.

Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma Svein-Erik Nilsen genom Alive Invest och styrelseordförande för Stresscompany AB Anders Struksnes genom Enercon Captial LTD med fem (5) konvertibler om totalt fem (5) miljoner kronor vardera. Parterna har lämnat bindande teckningsåtaganden motsvarande deras respektive andel. Betalning skall ske senast den 21 april 2015.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget tillförs kapital inom en tidsrymd som inte fördröjer återstående systemutveckling inför kommersiell lansering.

För det fall att alla konvertibler konverteras vid den sista konverteringsdagen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 481 481, vilket skulle medföra en potentiell utspädning om cirka 17 procent. Om samtliga konvertibler utnyttjas för teckning kommer Bolagets Aktiekapital att öka med högst 185 185,125 SEK.

Anledningen till att Bolaget tar upp det konvertibla förlagslånet är att systemutvecklingen har krävt mer resurser och tagit längre tid än planerat samt att bolaget avser att accelerera utvecklingen av de digitala självhjälpsprogrammen och utöka satsningarna på försäljning och marknadsföring.

Styrelsen har per den 5 mars 2015 upptagit ett kortfristigt lån om fem miljoner kronor till 9 % årlig ränta. Lånet avses lösas i samband med den planerade konvertibelemissionen per den 21 april 2015. I det fall den extra bolagsstämman den 14 april 2015 inte beslutar om att uppta det ovan beskrivna konvertibelånet, ändras villkoren så att lånet blir långfristigt. Långivare är Svein-Erik Nilsen genom Alive Invest.

2015-03-06

För ytterligare information hänvisas till:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

Om Stresscompany
Stresscompany är ett innovationsdrivet hälsoföretag med ambitionen att ta en ledande roll på marknaden för internetbaserade hälsotjänster. Bolagets vision är att bryta samhällstrenden med ökande förekomst av livsstilssjukdomar där stress ofta är en bidragande faktor till ohälsa. Tillsammans med ledande aktörer utvecklar Stresscompany produkter och tjänster som är enkla att använda, tillgängliga genom flertalet kanaler och som motiverar människor till ett bättre liv. Bolagets tjänster har utvecklats i samarbete med ledande forskare från bland annat Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

Stresscompany AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2015, klockan 08:15 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet STRS. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49