Styrelsen i Papilly (tidigare Stresscompany) föreslår ändringar i planerad konvertibelemission

På extra bolagsstämman 14 april beslutades att bolaget skulle ta upp konvertibellån om 10 Msek med villkoren nio (9) procent årlig ränta och med teckningskurs 6,75 kronor per aktie. Styrelsen har under den pågående teckningstiden, som skulle gått ut idag, förhandlat bättre villkor för lånet. Förslag kommer att lämnas till kommande årsstämman att emittera ett riktat konvertibelt lån om nominellt 10 Msek med noll (0) procent ränta till QV Invest AB med konverteringskurs 6,75 kronor per aktie.

I styrelsen för QV Invest AB ingår Anders Uddén och Ulf Söderberg som ledamöter, Uddén och Söderberg är huvudägare i QV Invest AB. Både Uddén och Söderberg ingår även i styrelsen för Papilly AB.

Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om att ta upp ett riktat konvertibelt lån om nominellt högst tio (10) miljoner kronor. Konvertibellånet löper med noll (0) procent ränta från och med konvertibelns registrering hos Bolagsverket till och med konvertibelns förfallodag den 31 mars 2017 eller intill konvertering till aktier skett. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp, teckning av konvertiblerna kommer ske på den extra bolagsstämman. Beslutet kräver minst 9/10 dels majoritet av på Bolagsstämman närvarande och avgivna röster. När styrelsen behandlade punkten om emissionen var styrelsens ledamöter Ulf Söderberg och Anders Uddén icke närvarande.

Fram till årsstämman har styrelsen kommit överens med QV Invest AB om ett kortfristigt lån. Det kortfristiga lånet möjliggör för bolaget att låna upp till fem miljoner kronor till noll (0) procent ränta. Lånet avses lösas i samband med den planerade konvertibelemissionen efter årsstämmans beslut. I det fall den årsstämman den 28 maj 2015 inte beslutar om att uppta det ovan beskrivna konvertibellånet, ändras villkoren så att lånet blir långfristigt.

2015-04-24

Styrelsen

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykiska ohälsan. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015, klockan 15:20 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet STRS. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49