Papilly har slutfört och registrerat nyemissionen om ca. 9,2 Mkr

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA (Betald Tecknad Aktie) att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

Sista dag för handel med BTA är tisdagen den 2 maj 2017.

Stoppdag hos Euroclear i BTA är torsdagen den 4 maj 2017.

De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå måndagen den 8 maj 2017. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionen kommer att uppgå till 1 670 339,901 SEK fördelat på 13 362 720 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,1250 SEK.

Aktieägare som anmält sig till årsstämman och innehar BTA på avstämningsdagen den 3 maj 2017 kommer att kunna rösta för dessa aktier på den kommande årsstämman i Papilly som hålls den 9 maj 2017 enligt tidigare kallelse.

2017-04-28

Med vänlig hälsning,
Erik Lissner, vd

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]

Om Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 klockan 15:12 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49