Papilly föreslår att ta in nytt kapital för att accelerera produkt- och marknadsexpansion

Papillys Styrelse föreslår att Bolagsstämman beslutar att genomföra emission av ett konvertibelt förlagslån med företrädesrätt för befintliga aktieägare om maximalt 12,2 MSEK. Syftet med emissionen är att säkerställa kapital för intensifierad expansion och snabbare färdigställande av de digitala självhjälpsprogrammen, vilka kommer att byggas på Papillys redan utvecklade tekniska plattform.

Papillys digitala program baseras på forskning och klinisk erfarenhet och tas fram i samarbete med ledande svenska och internationella forskare från bland annat Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Det första programmet, Stressprogrammet, lanserades i höstas och har genomgått omfattande betatester.

En extern förvaltningsgranskning av Papillys tekniska plattformen visar att plattformen som Stressprogrammet bygger på är robust, flexibel och skalbar. Detta innebär att färdigställandet av de kommande programmen kan ske inom en förutsägbar kostnadsram. De kommande programmen tar sikte på vanligt förekommande psykiska besvär så som nedstämdhet, sömnsvårigheter och ångest. Papillys befintliga tekniska lösning möjliggör nya digitala program som bygger på samma plattform.

- Jag är mycket nöjd med att den externa granskningen och våra betatester visar att plattformen är robust och enkelt skalbar, säger Erik Lissner, VD på Papilly. Detta ger oss möjlighet att intensifiera arbetet med att utveckla och erbjuda forskningsbaserade, lättillgängliga och användarvänliga digitala lösningar som kan bidra till att hejda den ökande psykiska ohälsan i vårt samhälle. Våra analyser och marknadstester gör oss trygga och fulla av tillförsikt inför en fortsatt expansion mot både företagsmarknaden och mot privatanvändare, säger Erik Lissner.

- Papillys plattform kan tekniskt jämföras med till exempel Airbnb och Netflix plattformar vad gäller flexibilitet och skalbarhet, säger Peter Karlsson, VD på ISPY som byggt Papillys plattform.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en emission av ett konvertibelt förlagslån med företrädesrätt för befintliga aktieägare på nedan angivna villkor.

Emissionens storlek
Maximalt kan 1 802 102 units tecknas vilket vid fullteckning ger Bolaget kapitaltillskott om 12 164 188,50 kr.

I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga utgivna konvertibler utnyttjas för teckning, kan antalet aktier ökas med högst 1 802 102 st vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 225 262,75 kr.

Units
En unit består av ett konvertibelt förlagslån om nominellt 6,75 SEK.

Teckningskurs
Teckningskursen för en (1) unit ska vara 6,75 SEK.

Konvertibelt förlagslån
Det konvertibla förlagslånet löper till 31 mars 2018, då det totala nominella beloppet förfaller till betalning. En årlig ränta om 10 %, utbetalas en gång per år, 31 mars, första ränteförfallodag är den 31 mars 2017. Konvertering ska kunna ske vid ett tillfälle per år, på konvertibelinnehavarens begäran till bolagets styrelse. Konvertering kan begäras mellan 15 februari - 10 mars varje år. Efter det att konvertering skett upphör rätten till ränta räknat från föregående ränteförfallodag. Konverteringskursen ska vara 6,75 SEK. Lånet ska registreras i Euroclears avstämningsregister, varför inga skuldebrev kommer att upprättas.

Företrädesrätt
Den som per avstämningsdagen den 25 februari 2016 är registrerad som aktieägare erhåller två (2) uniträtter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs nio (9) uniträtter för att teckna en (1) unit. Teckningskursen per unit är 6,75 SEK.

Teckningstid
Teckningstiden ska pågå från och med den 29 februari 2016 till och med den 14 mars 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

2016-02-02

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen I Papilly AB (publ)

För ytterligare information:
Anders Struksnes
Mobil: +47 91 19 89 42
E-post: [email protected]

Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected] 

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2015, klockan 08:25 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet PAPI.
Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49